نویسنده = حسنعلی موذن زادگان
مشارکت بزه‌دیده در فرایند دادرسی؛ مبانی، چالش‌ها و راهکارها

دوره 28، شماره 102، شهریور 1402، صفحه 127-164

10.22034/jlvi.2024.1998676.0

سجاد شهسواری؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ مهرداد رایجیان اصلی


بررسی حقوقی - فقهی شهادت از راه دور با نگاهی به دیدگاه قضات کیفری یک استان تهران

دوره 26، شماره 94، شهریور 1400، صفحه 223-249

حسن علی موذن زادگان؛ علی مولابیگی


نقض حقوق دفاعی متهم در فقد تجدیدنظرخواهی پژوهشی از آراء دادگاه کیفری یک

دوره 25، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 63-81

محسن بیات؛ حسنعلی موذن زادگان


مطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه

دوره 20، شماره 69، اردیبهشت 1394، صفحه 159-184

حسنعلی مؤذن زادگان؛ بهزاد جهانی


نقش رسانه در پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران

دوره 18، شماره 64، بهمن 1392، صفحه 131-158

حسنعلی مؤذن زادگان؛ فاطمه افشاری