بررسی حقوقی - فقهی شهادت از راه دور با نگاهی به دیدگاه قضات کیفری یک استان تهران

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در عصر حاضر ظهور وسایل ارتباطی بین افراد و سازمان‌ها از طریق تجهیزات الکترونیکی و انفورماتیکی، موضوع دولت الکترونیک و پیرو آن دادرسی الکترونیکی را در مقابل دادرسی سنتی مطرح کرده است. دادرسی کیفری الکترونیکی به عنوان تحولی نوین در عرصه قضایی، به منظور تحقق فاصله‌گذاری اجتماعی در حوادثی از قبیل بیماری کرونا، کاهش هزینه‌های دادگستری و تسهیل در رویه دادگاه‌ها مواد قابل توجهی از قانون آیین دادرسی کیفری را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعات مهم در این عرصه، شهادت از راه دور به این شیوه بوده که در ماده ۱۸۶ قانون مجازات و مواد ۲۰۴ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. با وجود این، حسب مصاحبه با تعدادی از شعب دادگاه کیفری یک، موضوع شهادت از راه دور تاکنون در رویه قضایی ایران تحقق نیافته است. دادگاه‌های مزبور چالش‌هایی از حیث فقدان زیرساخت‌های لازم و دیدگاه‌های ناشی از برداشت‌های فقهی دارند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و نیز تحلیل محتوای مصاحبه قضات برای رفع چالش‌های مزبور و تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای شهادت از راه دور راه‌کارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


۱. Garofano, Anthony; Avoiding Virtual Justice: Video-Teleconference Testimony in Federal Criminal Trials, Catholic university Law Review, Volume 56, Issue Winter 2007,
۲. Havener, Shannon; Effects of Videoconferencing on Perception in the courtroom, Approved April 2014 by the Graduate Supervisory Committee: Nicholas Schweitzer, Chair Jessica Salerno Deborah Hall, Arizona state university.
۳. Jeremy N. Bailenson; Ailenson, Jim Blascovich, Andrew C. Beall, and Beth Noveck; Courtroom Applications of Virtual Environments, Immersive Virtual Environments, and Collaborative Virtual Environments; Law & Policy, Vol. 28, No. 2, April 2006.