نویسنده = عباس کریمی
تعهد به ارائه اطلاعات و همبستگی قراردادی

دوره 27، شماره 99، آبان 1401، صفحه 1-24

10.22034/jlvi.2023.703728

وحید نظری؛ سید مرتضی قاسم زاده؛ عباس کریمی


اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون

دوره 27، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 213-231

10.22034/jlvi.2023.703712

عباس کریمی؛ داود ابراهیمی


معاملات معارض با حق اولویت

دوره 25، شماره 91، مهر 1399، صفحه 197-214

عباس کریمی؛ سپیده راضی


تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی

دوره 23، شماره 82، خرداد 1397، صفحه 215-244

عباس کریمی؛ ابولقاسم نقیبی؛ علی رضا حسین بیکی


تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی

دوره 17، شماره 58، مرداد 1391، صفحه 157-188

عباس کریمی