نویسنده = عباس میرشکاری
قابلیت مطالبه زیان معنوی از سوی شرکت‌های تجاری

دوره 27، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 37-58

10.22034/jlvi.2023.703704

عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت


حق تصویر در مکان عمومی

دوره 26، شماره 93، خرداد 1400، صفحه 211-236

فاطمه ابطحی؛ ابوطالب کوشا؛ مهدی منتظرقائم؛ عباس میرشکاری