نویسنده = ابوطالب کوشا
حق تصویر در مکان عمومی

دوره 26، شماره 93، خرداد 1400، صفحه 211-236

فاطمه ابطحی؛ ابوطالب کوشا؛ مهدی منتظرقائم؛ عباس میرشکاری


اطلاعات محرمانه تجاری در فقه و حقوق ایران

دوره 23، شماره 84، دی 1397، صفحه 197-224

علی اکبر جعفری؛ محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا