نویسنده = شهرام ابراهیمی
حقوق بزه‌دیدگان ویژه در قانون آئین دادرسی کیفری1392

دوره 26، شماره 93، خرداد 1400، صفحه 195-209

موسی پیریایی؛ محمد مهدی ساقیان؛ شهرام ابراهیمی


رویکرد بزه دیده شناختی به ناشناختگی در زیست مجازی

دوره 25، شماره 92، دی 1399، صفحه 21-40

شهرام ابراهیمی؛ عبداله ایزدی؛ محمدهادی صادقی


جایگاه بزه دیده در تحقیقات مقدماتی

دوره 20، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 1-23

شهرام ابراهیمی؛ حمید رئوفیان نائینی