رویکرد بزه دیده شناختی به ناشناختگی در زیست مجازی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هرچند تصور زیست مجازی بدون زیست حقیقی امری غیرممکن می­باشد، لکن وجود موازی و هم‌زمان این دو ،موجبی برای بروز پدیده‌ای به نام حضور از زیست حقیقی به زیست مجازی شده است. پدیده‌ای که بنا به شرایط خاص و تفاوت‌های ماهوی این دو زیست، قابل‌تحلیل در جرمشناسی بزه دیده شناختی است. مهم‌ترین عنصر در تحلیل مقاله حاضر تفاوت‌های ماهوی این دو نوع از زیست، از نظر ناشناختگی افراد و  به تبع آن رنگ باختگی مفهوم اعتماد در زیست مجازی است که به دلیل عدم توجه از سوی شهروندان در زمان حضور در زیست مجازی موجبات زمینه‌سازی جرائم را به دنبال دارد. با در نظر گرفتن این مهم در شرایط امروزی زیست حقیقی و بنا بر آثار و تبعات گسترده‌ای که در این نوع از حضور در زیست مجازی به وجود می‌آید، بایستی قائل به بازتعریف وظایف و مسئولیت‌های جدید برای شهروندان و حکمرانان در تأمین امنیت شهروندان گردید. وظایفی که در شرایط کنونی گاه به‌صورت غیررسمی از سوی حکمرانان مدنظر قرار می‌گیرد. لکن اهمیت تأمین امنیت شهروندان و وظیفه حکمرانان در پیشگیری از جرم، کاهش و جبران خسارت احتمالی به شهروندان مهم‌ترین دلایل برای رسمیت بخشیدن و هنجارمند نمودن چنین موضوعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


 Adebusuryi,adeniran.(2008).”The Internet and Emergence of Yahooboys sub-Culture in Nigeria”. International Journal of Cyber Criminology.Vol 2. Issue 2. Obafemi Awolowo University.pp368-381.
 Burke,P.(1991).”Identity Processes and Social Stress”,American Sociological Review.Vol 56(6).Washington state university.pp836-849.
 Bryce,joanne.(2015).”cyberpsychology and human factors”.Engineering & Technology Reference. University of Central Lancashire.Available at http://clok.uclan.ac.uk/14085

 Edem,Williams.(2011).”Linden Labs Second Life: Understanding the Business Model and Sources of Commercial and Social Success or Decline of Second Life”.Computer and Information Science.Vol 4, No 2. University of Calabar.pp96-101.
 Hannah.Wood Despres(2017).A Current and Increasing Problem of Anti-Social Behavior via Anonymity Using Electronic Mediums Demanding Recognition as a Biophsychosocial Disorder that Perpetuates Criminal Behavior Online. A Thesis/Capstone Proposal Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Masters of Criminology.Regis University.
 Johonson,David.(1993).Reaching Out:Interpersonal effectiveness and Self- actualization. Boston:Allyn and Bacon.
 Meier,Robert and Terance D. Miethe.(1993).”Understanding Theories of Criminal Victimization”.Crime and Justice,vol 17.pp 459-499.
 Suler,John.(2004).”The Online Disinhibition Effect”.cyberpsychology & behavior. Vol 7. No 3.Rider University Lawrenceville.New Jersey.pp321-326.