نویسنده = محمدحسن صادقی مقدم
تحلیل تأثیر ثبت مصلحتی هواپیما در ایمنی هوانوردی

دوره 19، شماره 65، اردیبهشت 1393، صفحه 63-88

محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی


تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391

دوره 18، شماره 61، فروردین 1392، صفحه 57-78

محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی


ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما

دوره 17، شماره 59، آبان 1391، صفحه 145-172

محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی


نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی

دوره 17، شماره 57، اردیبهشت 1391، صفحه 43-78

محمدحسن صادقی مقدم؛ رضا شکوهی زاده