تحلیل تأثیر ثبت مصلحتی هواپیما در ایمنی هوانوردی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پایه‌ی اصلی اعتماد عموم به صنعت حمل ‌و ‌نقل هوایی به عنوان شرط ضروری رشد و توسعه‌ی صنعت و اقتصادِ ایمنی هواپیمایی است. لیکن چالشی که در حال حاضر صنعت هواپیمایی به آن دچار شده است، مستحکم نبودن مبنای امکان نظارت دولت‌ها بر رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی توسط شرکت‌های هواپیمایی است. این مبنا که به عبارتی نقطه‌ی آغازین شناخت شخصیت برای یک هواپیما و بهره‌برداری از آن نیز به‌ شمار می‌رود همان ثبت هواپیما است که در مواردی هیچ ارتباطی با کشور محل ثبت نداشته و تحقق ایمنی هواپیمایی را با مانع روبه‌رو می‌سازد.

در این مقاله با تأکید بر جایگاه حقوق در حصول ایمنی هوانوردی، به بررسی مسأله‌ی ثبت (پرچم) مصلحتی هواپیما و اثر‌گذاری آن در ایمنی هوانوردی پرداخته و راه‌کارهای مقابله با این پدیده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


‬‬- Abeyratne, Ruwantissa, (2000), Strategic Alliance of Airlines and their Consequences, Journal of Air Transportation Worldwide, Vol. 5.
- Anderson, H. Edwin, (1997), The Nationality of Ships and Flags of Convenience:
Economics, Politics, and Alternatives, TUL.MAR. L.J. Vol. 21.
- Black, Henry, (1990), Black's Law Dictionary, 6ed, West publishing. - Breuer, Gerhard, (1989), Maritime Safety Regulations, Encyclopedia of Public
International Law, Elsevier Science Publishers B.V.
- Cheng, B., (1962), The Law of International Air Transport, London. - Hamburger, Tom & Geiger, Kim, Foreign Flagging of Offshore Rigs Skirts U.S. Safety
Rules, LOS ANGELES TIMES (June 14, 2010), last visited 20 January 2013 at:http://articles.latimes.com.
- Huang, Jiefang, (2009), Aviation Safety through the Rule of Law- ICAO's Mechanisms
and Practices, Kluwer Law International.
- Fitzgerald, G., (1967), Nationality and Registration of Aircraft Operated by
International Operating Agencies and Article 77 of the Convention on International Civil aviation, CYIL.
- Matthew J. Kleiman, “Patent Rights and Flags of Convenience in Outer Space”, THE
SPACE REV., Feb. 7, 2011, available at: http://www.thespacereview.com/article/1772.
- Mc Cleanete, D., (1983), Shaw cross and Beaumont, Air Law, Vol.1. - Miller, C.O. (1957), State of the Art in Air Safety, JALC. - Mortimer, L.F.,“New ICAO Rules Considered for Long-range Twin-engine Airplane
Flights”, ICAO's Bulletin 39, No.4, 1984.
- The Concise Oxford Dictionary, 9thedn, Oxford: Oxford University Press, 1995. - Wassenberg, H., (1998), Safety in Air Transportation and Market Entry, Air and Space
Law, 28.
- Judgment of International Tribunal for the Law of Sea, 1 July 1999, available at:
www.itlos.org/start2-en.html.