نویسنده = غلامحسین الهام
گستره حق قیام و نسبت آن با بزه بغی

دوره 23، شماره 81، فروردین 1397، صفحه 1-27

غلامحسین الهام؛ امیرحسین بحیرایی؛ علی اصغر فرج پور


جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم

دوره 18، شماره 64، بهمن 1392، صفحه 27-60

غلامحسین الهام؛ حسین سمیعی زنوز