توسعه حقوق بشر در پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره اخراج بیگانگان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

رفتار با بیگانگان در حقوق بین الملل از قدمت طولانی برخوردار است و همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است. چالش اصلی در این خصوص، برقراری تعادل میان حفظ حاکمیت دولتها از یک سو و حمایت از حقوق بیگانگان از سویی دیگر است. اخراج بیگانگان یکی از شاخه های اصلی مبحث کلی نحوه رفتار با بیگانگان در حقوق بین الملل می باشدکه تحت تاثیر انسان محور شدن حقوق بین الملل و همراه با توسعه تدریجی حقوق بشر، مقررات حاکم بر این حوزه به نحو چشمگیری متحول شده است. کمیسیون حقوق بین الملل به تازگی، پیش نویس موادی را درخصوص موضوع «اخراج بیگانگان» همراه با شرح و تفسیر مواد آن به تصویب رسانده است. در شرح ماده 3 پیش نویس اشاره شده است که مواد پیش نویس شامل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل است. مقاله پیش رو به بررسی برخی مواد پیش نویس، از منظر توسعه حقوق بشر پرداخته و مواد پیش نویس را به صورت تطبیقی با قواعد موجود حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


Books:
• Lillich R.B., (1984), The Human Rights of Aliens in Contemporary International Law, Manchester University Press.
• Murphy, Sean D, Kidane, Won & Snider, Thomas R, (2013), Litigating War: Mass Civil Injury and the Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Oxford University Press.
• Vattel E.D., (1916), The Law of Nations, Classic of International Law, Carnegie Institution.
• Wojnowska-Radzinska, Julia (2015), The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law, BRILL.

Articles:

• Askary, Pouria & Askari, Aria, (2018), “Expulsion of Aliens: State’s Rights vs. Human Rights”, in Rajan, Sanoj, Global Refugee Crisis: A Contemporary Reflection, Thomson Reuters.
• Haddadi, Mahdi, (2015), “Disguised Expulsion from Iran-United States Tribunal to the International Law Commission’s Draft on the Expulsion of Aliens”, International Journal of Academic Research in Public Policy and Governance, Vol.2, No. 1.
• Kidane, Won, (2012), “the Inquisitorial Advantage in Removal Proceedings”, Akron Law Review, Vol. 45, Issue. 3.
• Kidane, Won, (2013), “Procedural Due Process under International, United States and European :::union::: Law: A Comparative Analysis”, Emory International law Review, Vol. 27,Issue. 1.
• (11,18,23) Kidane, Won, (2017) “Missed Opportunities in the International Law Commission’s Final Draft Articles on the Expulsion of Aliens”, Harvard Human Rights Journal, Vol. 13.
• Mcrae, Donald, (2012), “The Work of the International Law Commission, 2007-2011: Progress and Prospects”, American Journal of International Law, Vol. 106, Issue.2.
• Murphy, Sean D, (2013), “The Expulsion of Aliens and Other Topics: The Sixty-Fourth Session of the International Law Commission”, Journal of International Law, Vol. 164, Issue 1.
• Murphy, Sean D, (2015) “The Expulsion of Aliens (Revisited) and Other topics: the Sixty-Sixth Session of the International Law Commission”, American Journal of International Law, Vol. 109, Issue 4.
• Newman, Gerald L, (2017), “Human Rights and the International Law Commission’s Draft Articles on the Expulsion of aliens, Harvard Human Rights Journal, Vol. 30.
• Worster, William Thomas, (2009), “International Law and the Expulsion of Individuals with more than one Nationality”, UCLA Journal of International Law and and Foreign Affairs, Vol. 14, No. 2.

Documents:
• UN Doc. A/63/10, 2008
• UN Doc. A/69/10, 2014
• UN Doc. A/RES/72/117, 2017
• UN Doc. A/60/10, 2005
• UN Doc. A/62/10, 2007
• UN Doc. A/64/10, 2009
• UN Doc. A/65/10, 2010
• UN Doc. A/66/10, 2011
• UN Doc. A/67/10, 2012
• UN Doc. A/CN.4/594, 2008
• UN Doc. A/RES/55/152, 2001.
• UN Doc. A/RES/56/82, 2002.

Judgments:

• Eritrea-Ethiopia Claims Commission, (2004), 26 R.I.A.A 195.
• European Court of Human Rights (E C H R), Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and just satisfaction), (1991), Application No. 12313/86.
• Human Rights Committee (H R C), (2008), General Comment No. 15: The position of aliens under the covenant, reprinted in U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9.
• Human Rights Committee (H R C), (2015), Draft general comment No. 36: Article 6: Right to life, U.N. Doc. CCPR/C/GC/R.36/Rev.2.
• International Court of Justice (I C J), (2010), Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo).
• Rankin v. Islamic Republic of Iran, Award of 3 November 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, Vol. 17 (IV), Cambridge University Press.
• (1) Short v. Islamic Republic of Iran, Award of 14 July 1987, Iran-United States Tribunal Reports, Vol. 16 (III), Cambridge University Press.
• United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), (2006), Geneva, Expulsion of Aliens in International Human Rights Law, Discussion paper.
• Yeager v. Islamic Republic of Iran, Award of 2 November 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, Vol. 17 (IV), Cambridge University Press.