دعوای متقابل در داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

   رسیدگی منصفانه و اصولی بوسیله مرجع رسیدگی کننده مستلزم رعایت اصول دادرسی است، امری که در مراجع قضایی مقبول افتاده است. در مراجع داوری هم بدلیل قضایی بودن کار داور برخلاف تشریفات داوری، رعایت اصول دادرسی را باید بر وی لازم دانست. یکی از اصول لازم الرعایه توسط مرجع داوری پذیرش طرح دعوای متقابل توسط خوانده است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که بر خلاف دیگر کشورها که این امر را تقنین نموده اند، در  ایران نه تنها قانونگذار بلکه حقوقدانان هم توجه شایانی به این مسئله نشان نداده اند. در زمینه دعوای متقابل در داوری باید گفت که این دعوا در صورتی قابل پذیرش است که در محدوده شرط یا قرارداد داوری باشد. علاوه بر شرایط دعوای متقابل، دعوای مذکور در صورتی قابل پذیرش است که موانع طرح آن موجود نباشد. همچنین تهاتر به ادعا وابسته است و با استرداد دعوا تهاتر نیز منتفی می گردد. ضمنأ، صرف استرداد دعوای اصلی موجب خاتمه دعوای تقابل مطرح در نزد داور نمی گردد.

کلیدواژه‌ها


ب- خارجی
1. books
ANTONOPOULOS, CONSTANTINE (2011), counterclaim before the international court of justice, T.M.C. asser press; 1st edition.
JAKSIC, ALEKSANDAR (2002), arbitration and human rights, publisher: peter lang pub inc.
KJOS, HEGE ELISABETH (2013), applicable law in investor-state arbitration: the interplay between national and international law, oxford university press.
SCHNEIDER, MICHAEL (2011), non-monetary relief in international arbitration: principles and arbitration practice, "asa special series no. 30, juris publication.
2. articles
ANZILOTTI D (1930), la demande reconventionnelle en procédure internationale, journal du droit international (clunet) , vol. 57, no.19
BERGER, KLAUS PETER ( 2014), set-off in international economic arbitration”, arbitration international, vol. 15, no. 1.
BONNEL, MICHAEL JOACHIM (2018), the law governing international commercial contracts and the actual role of the unidroit principles, uniform law review,. l. rev., vol. 23, issue 1.
HANOTIAU, BERNARD ( 2001), commenting on icc case no. 5801 in problems raised by complex arbitrations involving multiple contracts – parties, journal of international arbitration, issue” 18.
KEE, CHRISTOPHER (2005), set-off in international arbitration , what can the asian region learn?, asian international arbitration journal, vol. 1, no. 2.

PAVIC, VLADIMIR (2006), counterclaim and set-off in international commercial arbitration”, annals, accessed online on march 9, 2017 at [Http://Anali.Ius.Bg.ac.rs/Annals 2006/Annals 2006 101-116.pdf]
ج- سایت ها
http://conflictoflaws.net/2008/flashairlines-and-declaratory-relief-under-french-law/,at 2019/12/20.
https://www.tamimi.com/law-update-articles/differentiating-between-an-arbitration-deed-and-terms-of-reference-in-uae-law/, 2019/12/20.
https://www.arbitrationicca.org/media/4/63529655901040/Media012223886747020multiple_claims_in_arbitrations_between_the_same_parties.pdF.
von segesser , georg (2009), latest time for raising of a counterclaim leave a comment, available at: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2009/05/28/latest-time-for-raising-of-a-counterclaim.