جایگاه "بیل منت" در حمل و نقل دریایی در نظام کامن‌لا و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

بیلمنت از نظام کامن‌لا سرچشمه گرفته است که درباره‌ی جایگاه، حدود، احکام و آثار آن اختلاف‌نظر به چشم می‌خورد. بیلمنت در حقوق ایران معادل ودیعه، کفالت، ضمانت، و عقد امانت‌ ترجمه شده است که هیچ یک دقیق نیست. به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین نهاد حقوقی ایران به بیلمنت، «ید امانی» است. طبقه‌بندی‌های متعددی از این نهاد در دست است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به طبقه‌بندی بیلمنت بر اساس مسئولیت و درجه‌ی تقصیر بیلی (متصرف کالا) اشاره داشت. تصدی به عملیات حمل و نقل از مصادیق برجسته‌ی بیلمنت محسوب و در طبقه‌بندی نام‌برده، نقش کلیدی را ایفا کرده است. در دعاوی مبتنی بر قراردادهای حمل و نقل در نظام کامن‌لا آرایی وجود دارد که اختلاف، بر مبنای بیلمنت حل و فصل شده است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین خواستگاه‌های حقوق حمل و نقل دریایی و معاهدات بین‌المللی در این خصوص، نظام کامن‌لا می‌باشد، بررسی جایگاه این نهاد در نظام کامن­لا و نقش آن در حقوق حمل و نقل دریایی واجد اهمیت در تفسیر قراردادها و معاهدات در این عرصه می‌باشد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مختصر بیلمنت در حقوق انگلستان و امریکا و مقایسه آن با حقوق ایران، به جایگاه بیلمنت در باربری دریایی نگاهی ویژه شده است.

کلیدواژه‌ها


Aqaei, bahman, law dictionary, Ganje danesh, 1382.
Imami-S.Hasan, civil law, V2, Islamieh publications, 1391.
Akhlaqi, Behruz, International Trade law, V1, Samt Publications, 1394.
Omid, Hushang, Maritime law, V1, high school of Iranian insurance, 1353.
Booye, Alber, translator: Hoseininejad, hoseinqoli. Maritime law, 1379.
Poornoori, mansoor, Maritime law, mahde hoqooq, 1384.
Taqi zade, Ebrahim, Maritime law, Majd Publication, 1394.
Dastbaz, Hadi, Insuranse of goods ships and plane, faculty of economics publication, 1374
Ramezani, abbas, Law of carriage of goods by sea, Maritime training institute, 1371.
Shiravi, abdolhosein, International Trade law, Samt Publications, 1394.
Najafi asfad, Morteza, Maritime Law according to Iran and International Maritime Law, 1395.
Andarz, davood, Montazer, Mahdi, Masoodi, farzad, responsibility of maritime carrier to passenger in iran and comparative study, civil law science, no. 1, 1391.
Arbabi, massod, Hatami poor, navid, Comparative study of bills of lading in iran and uk law, legal research quarterly, no. 79, 1395.
Taqizadeh, Ebrahim, comparative study of responsibility of carrier of goods in national law and railroad carrier in COTIF convention, carriage review, no. 1, 1391.
Taqizadeh, ebrahim, Ahmadi, afshin, comparative study of responsibility of maritime carrier in Roterdam Convention with Hamburg and Brussels conventions, comparative legal research quarterly, no 2, 1394.
Daraei, Mohammad Hadi, Bailment in Common law and comparative study in Iran, comparative legal research quarterly, no 2, 1397.
Tabatabaei, s. mohammad sadeq, Safian esfehani, ehsan, differences between labor contract and lease of persons contract, Taali hoqooq quarterly, no. 4, 1392.
Keshvari, Fanoos, principles of insurance of carriage of goods by sea in international trade, political research quarterly, no ¼, 1396.
Mohammadzade vadeqani, Alireza, responsibility of maritime law carrier, faculty of law and political science review, no. 55, 1381.
Mohammadi, Abbas, egal nature of charter party, legal quarterly of faculty of law and political science, no.4, 1386.
Yazdanian. Alireza, foundations of responsibility of carrier of goods in iran and French law, legal review of judiciary, no. 73, 1390.
Beale, H,G, Chitty On Contracts, Vol, Ii, 29th Ed, Uk, Sweet & Maxwell, 2004.
Benjamin-Judah, Philip, Benjamin`S Sale Of Goods, London. Sweet & Maxwell Limited, 1998.
Chorely And Giles, Shipping Law, 8th Edition, Publishing, London, 1998.
Davis, Mark, Bareboat Charter, Informa Law From Routledge, 2nd Ed, 2005.
Mann, R. A, Roberts, B. S, Essentials Of Business And The Legal Environment, United States: South-Western Cengage Learning, 2010.
Mayer, D, Warner, D, M. Siedel, G. J, Lieberman, J, K, The Law, Sales And Marketing, United States: M.D University College, V,1,0, 2012.
Miller, R, L, Cross, F, B, The Legal And E-Commerce Environment Today: Business In The Ethical, 2010
Miller, R, L, Jentz, G, A, Fundamentals Of Business Law: Summerized Cases, United States: South-Western Cengage Learning, 2010.
Treitel, Guenter H And Reynolds, Francis M, B, Carver On Bills Of Lading, London: And Maxwell, 2005.
Treitel, Guenter H, The Law Of Contract, Sweet And Maxwell, 11th Ed, 2003.
Davies,M, »Sub-Bailment on Terms: A Case Note on the KH Enterprise (aka the Pioneer Container)«, Editor MLAANZ Journal, Melbourne, Australia. 1994.
Dempster, H, »Clearing the Confusion Surrounding Bailment: Bailment as an Exercise of Legal Power by the Bailor«, Common Law World Review, 33(4). 2004.
East, L, »Drafting Of Lng Charters«, The Annual Conference Of The Maritime Law Association Of Australia And New Zealand, 2009.
Helmholz, R, H,» Bailment Theories and the Liability of Bailees: The Elusive Uniform Standard of Reasonable Care«, Kansas Law Review, vol 41, 1992.
Howe-Zach, »Deposits As Debts: The Peculiar Relationship Between Bank And Depositor«, Umkc Lawreview, Volume84:4, 2016.
Lee, A, »Recovery of Chattles in the Common and Civil Law«, Australian Law Journal, Vol 82. 2008.
McGowan, K, »The Dematerialisation of the Bill of Lading«, 2007.
Merrill, T, Smith, H, »The Property/Contract Interface«, Columbia Law Review, Vol 101, 2001.
Minichello, D, »The Coming Sea Change in the Handling of Ocean Cargo Claims for Loss Damage or Delay«, Transportation Law Journal, 2009.
Newman, C, M, »Bailment and the Property/Contract Interface«, United States: George Mason University Legal Studies Research Paper Series, 2015.
Nikaki, Th, »A New International Regime for Carriage of Goods by Sea: Contemporary, Certain, Inclusive AND Efficient, or Just Another One for the Shelves?«, Berkeley Journal of International Law, Article 2, 2012.
Pijaca, M, Mandic, N, »Bareboat Charter Registry«, Transactions On Maritime Science, 2016.
Todd, Paul, »Principles Of The Carriage Of Goods By Sea«, Routledge Journal , 2016