جریمۀمدنی؛مطالعه ای در حقوق تطبیقی و حقوق تجارت بین الملل

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

جریمه مدنی یک نهاد متعلق به حقوق نوشته است که ابزاری کارا برای اجرای احکام مدنی محسوب می‌شود. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مؤسسه یونیدروا هم ماده‌ای را به جریمه مدنی اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در برخی دیگر از کشورها، اجرای احکام خارجی متضمن جریمه مدنی با پرسش‌هایی همراه است. در حقوق فرانسه از این نهاد برای اجرای تمام احکام استفاده می‌شود. در حقوق ایران، نهاد مزبور در رویه قضائی مهجور واقع شده است. علت این امر، اختلاف‌نظرهای موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ مواد 729 و 730 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و عدم پیش‌بینی این سازوکار از طریق وضع مقرراتی معادل آن مواد در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. به عقیده نویسندگان این مقاله، نهاد مزبور در حقوق ایران نسخ نشده است و می‌تواند به عنوان تضمینی جهت اجرای آرای مدنی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


فارسی

 خدابخشی، عبدالله. (1393). حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 شریعتی، حمید. (1343). «در اجبار به انجام تعهد و بحث درباره کشف حقیقت قضائی و شأن انشاء مادتین 729 و 730 قانون آیین دادرسی مدنی»، مجله کانون وکلا. شماره 89. صص 125 - 139.
 شمس، عبدالله. (1397). اجرای احکام مدنی. ج 2. تهران: دراک.
 شمس، عبدالله. (1384). آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته). ج 1. چاپ نهم. تهران: دراک.
 شهیدی، مهدی. (1393). آثار قراردادها و تعهدات. چاپ ششم. تهران: مجد.
 صفایی، سید حسین. (1389). قواعد عمومی قراردادها. چاپ دهم. تهران: میزان.
 کاتوزیان، ناصر. (1383). «اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی». مجله کانون وکلا. شماره 186 و 187. صص 65 - 77.
 کاتوزیان، ناصر. (1377). فلسفه حقوق. ج 2. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 کاتوزیان، ناصر. (1388). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ بیست و یکم. تهران: میزان.
 کاتوزیان، ناصر. (1394). قواعد عمومی قراردادها. ج 4. چاپ نهم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 مهاجری، علی. (1392). شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی. ج 1. چاپ هفتم. تهران: فکرسازان.
 میرزایی، اقبال علی. (1393). «ارجاع قانون به قانون دیگر و دشواری‌های ناشی از آن»، فصلنامه‌ دیدگاه‌های حقوق قضایی. شماره 65. صص 123 - 156.

فرانسوی

 BATIFFOL, Henri. (1967). Droit international Privé. 4e éd. Paris: LGDJ.
 BÉNABENT, Alain. (2007). Droit civil – Les obligations. 11e éd. Paris: Montchrestien.
 BIHR, Philippe. (2002). Droit civil général. 14e éd. Paris: Dalloz.
 BRUNET, Nicolas. (2013). L'exécution forcée. Mémoire en vue de l'obtention du Master 2ème année. Personne et Droit. École de droit. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
 CALLÈDE, Fanny. (2011). Exécution force en nature ou par équivalent. Mémoire en vue de l'obtention du Master 2ème année. Personne et Droit, faculté de droit et de science politique. Université Paris II – Panthéon-Assas.
 CHABAS, François. (2011). "L'astreinte en droit français", Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos. Vol. 2.
 CHABAS, François et Deis-Beauquesne, Sophie. (2005). "Astreintes". Répertoire de droit civil. Paris: Dalloz.
 COLIN, Ambboise et CAPITANT, Henry. (1953). Cours élémentaire de droit civil français. Par Léon Julliot de La Morandière. T. 2. 10e éd. Paris: Librairie Dalloz.
 CORNU, Gérard. (2020). Vocabulaire juridique. 13e éd. Paris: Presses Universitaires de France.
 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1959, 57-10.110, Publié au bulletin.
 Cour de Cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 11-26.019, Inédit.
 Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 mai 1993, 91-20.286, Publié au bulletin.
 Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1980, 79-60.261, Publié au bulletin.
 DEMOGUE, René. (1932). Traité des obligations en général. Tome VI. Paris: Librairie Arthur Rousseau.
 DIONISI-PEYRUSSE, Amélie. (2008). Les obligations. T. 2. CNFPT.
 ESMEIN, Adhémar. (1903). L'origine et la logique de la jurisprudence en matière d'astreintes. Paris: Librairie de la société de recueil général des lois et des arrêtes.
 FLOUR, Jacques et AUBERT, Jean-Luc. (2001). Les obligations – Le rapport d'obligation. 2e éd. Paris: Dalloz.
 GRIOLET, Gaston et VERGÉ, Charles. (1909). Petit dictionnaire de droit. Paris: Dalloz.
 GUERCHOUN, Frédéric. (2008). "Astreintes". Répertoire de procédure civile. Paris: Dalloz.
 GUERCHOUN, Frédéric. (2017)." Astreintes". Répertoire de procédure civile. Paris, Dalloz.
 LEVY, Laurent. (2001). "Les astreintes et l'arbitrage international en Suisse". 19 ASA Bulletin. Vol. 19. Issue 1, 2001, pp. 21–36.
 MALAURIE, Philippe et AYNÈS, Laurent et STOFFEL-MUNCK, Philippe. (2016). Droit des obligations. 8e éd. Paris: LGDJ.
 MAZEAUD, Henry et MAZEAUD, Léon et MAZEAUD, Jean. (1998). Leçons de droit civil. T. 2e. Paris: Éditions Montchrestien.
 PORCHY-SIMON, Stéphanie. (2020). Droit des obligations 2021. 13e éd. Paris: Dalloz.
 RAYMOND, Pierre. (2006). "Le pouvoir de l’arbitre de prononcer une astreinte". Gazette de la chambre. N. 10.
 TERRÉ, François et SIMLER, Philippe et LEQUETTE, Yves et CHÉNEDÉ, François. (2018). Droit Civil - Les Obligations. 12e éd. Paris: Dalloz.
 TERRY, Philippe. (2013). "Voies d’exécution". Répertoire de droit international. Dalloz.
 VERGÉ, Emmanuel et RIPERT, Georges. (1947). Nouveau Répertoire de droit civil. T. 1. Paris: Dalloz.
 VERGÉ, Emmanuel et RIPERT, Georges. (1951). Répertoire de droit civil. T. 1. Paris: Dalloz.
 VINEY, Geneviève et JOURDAIN, Patrice. (2001). Les effets de la responsabilité. 2e éd. Paris: Librairie général de droit et de jurisprudence.

انگلیسی

 Association for International Arbitration. (2007). Interim Measures in International Commercial Arbitration, Antwerp-Apeldoorn. Maklu.
 Hartley, Trevor. (2017). Civil Jurisdiction and Judgments in Europe. Oxford: Oxford University Press.
 Oser, David. (2008). The Unidroit principles of international commercial contracts: A governing law?. Leiden: Martinus Nijhoff.
 Unidroit Principles of International Commercial Contracts (2016).