دفاع شکلی در دادرسی مدنی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

چکیده

دفاع در برابر دعوای خواهان به دو شیوه می‌تواند انجام گیرد: انکار اصل ادعا و به چالش کشیدن آن (دفاع ماهوی) و یا اعتراض به چگونگی اقامه‌ی دعوا و نقض قواعد دادرسی (دفاع شکلی). هر کدام از این دو شیوه، ماهیت، آثار و احکام خاص خود را دارد. تعیین قلمرو دفاع شکلی و یافتن معیاری برای تمییز مصادیق آن از دفاع ماهوی، موضوع مقاله‌ی حاضر است. با توجه به اینکه مبنا و مستند دفاع شکلی، نقض مقررات و تشریفات دادرسی است، معیار شناسایی را نیز باید در ماهیت این دسته از مقررات جست‌وجو نمود. بنابراین، به نظر می‌رسد، وجه تمایز و فارق میان دفاع شکلی و ماهوی در این نکته باشدکه هرگاه با طرح یک شیوه‌ی دفاعی از سوی اصحاب دعوا، دادرس بتواند وارد ماهیت شده و حکم صادر نماید، آن شیوه‌ی دفاعی را باید از مصادیق دفاع ماهوی دانست. اما اگر واکنش و دفاع طرف دعوا، امکان تشخیص ذی‌حق از بی‌حق را برای دادرس فراهم نیاورد، باید برآن بود که واکنش مزبور، مصداقی از دفاع شکلی است. عدم توجه به معیار ارائه شده، گاه موجب اختلاط مصادیق دفاع در قوانین، رویه‌ی قضایی و نوشته‌های حقوقی شده است.

کلیدواژه‌ها


A.Martin, Elizabeth (2002), Oxford dictionary of law, fifth edition, Oxford, Oxford university press.
Biehler, Gernot (2008), Procedures in international law, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Garner, A.Bryan (1999), Black s law dictionary, seventh edition, U.SA, west group.
Gorno, Gérard, Foyer, Jean (1996), procédurecivile, 3 éd, Paris, Presses universitairs de france.
Vincent,Jean, Guinchard,serge (2001), procédurecivile, 26 edition, Paris,Dalloz.