تحولات کیفری در قانون میهن پرستی آمریکا

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

  قانون میهن پرستی آمریکا، که با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در جهت نظارت، مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، طرح ریزی و تصویب شده بود، موجب بروز نگرانیهای جدی در زمینه آزادیهای مدنی، به دلیل افراط در بکارگیری نظارت، جستجوی سوابق و داده ها و بکارگیری آنها گشت. صرفنظر از علت و منشأ تصویب این قانون ظرف چند هفته پس از حملات یازده سپتامبر 2001، در عمل موجب افزایش چشمگیر اختیارات و قدرت دولت، در راستای انجام تحقیقات ضد تروریسم شد. تدوین و اجرای قانون میهن پرستی، موجی از نقدهای موافق و مخالف را در این زمینه به دنبال داشت و چالشهای حقوقی و اجتماعی بسیاری را فراروی مردم و مسئولین قرار داد. موضوع نوشتار حاضر، پس ازمروری کوتاه بر تاریخچه و فصول کلی آن، بررسی تغییرات ایجاد شده در قوانین ایالات متحده آمریکا به واسطه تصویب و اجرای قانون مذکور و در نهایت جمع بندی نکات مثبت و منفی آن می باشد. بررسی این تغییرات از آن جهت حائز اهمیت است که در پاره ای از موارد عدول از مبانی نظری و تئوریهای حقوق جزا به شمار می آید و هر یک قابلیت بحث تحلیلی دیگری را دارد.

کلیدواژه‌ها


‫‪ 1- U.S. Department of Justice, Attorney General's Guidelines on‬‬ ‫‪Federal Bureau of Investigation: Tinder Cover Operations 30‬‬ ‫‪May 2003, Retrieved in: 6/9/2012, in: http:// www.usdoj.gov/‬
2- Ambrason, Larry, Godoy, Maria, and The USA PATRIOT Act Key Controversies, 2006, retrieved in: 5/11/2012, in: http://www.npr.org/ 3- Best, Steven, The Son of the PATRIOT ACT and the Revenge on Democracy, 2005, retrieved in: 5/13/2012, in: http:// connection. Ebscohost.com/ 4-Boyne, Shawn et al., Law vs. War: Competing Approaches to Fighting Terrorism, 2005, retrieved in: 7/1/2012, in: http:/ /www. Carlisle. army.mil/ 5- Civil Liberties and Civil Rights, Retrieved in: 7/1/2012, in: http:// www. ushistory.org/ 6- DeCew, Judith, Privacy, 2002, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Retrieved in: 5/22/2012 in: http:// plato. stanford.edu/ 7- Doyle, Charles, "The USA Patriot Act: A Legal Analysis", CRS Report for Congress, 15 Apr. 2002, Retrieved in: 7/3/2012, in: http:// www. fas.org/ 8- Doyle, Charles, USA PATRIOT ACT Sunset Provisions: That Expire on December 31, 2005, Retrieved in: 7/3/2012, in: http:// www. fas.org/ 9- Fritscher, Lisa, USA Patriot Act: Pros and Cons, 2007, Retrieved in: 5/11/2012, in: http://www. Lifescript.com/ 10- History of Patriot Act, 2006, Retrieved in: 70302012,in: http:// gray pant herssf.igc.orgg/ 11- How the Anti-Terrorism Bill Puts CIA Back in the Business of Spying on Americans, Retrieved in: 5/4/2012, in: http://www.aclu.org/ 12- Howard, John, Understanding Criminal Records, Society of Alberta 2000, Retrieved in: 6/9/2012, in: http://www.Johnhoward.ab.ca/ 13-Kranish, Nancy, The Impact of the USA Patriot Act: An Update, New York University School of Law, 2009, retrieved in: 5/4/2012, in: http:// www. fepproject.org/
14- Kashan, Sunya, The UAS Patri ot Act: Impact on Freedoms and Civil Liberties, 2009, ESSAI, Vol. 7, Article 28, Retrieved in: 7/7/2012, in: http:// dc. mcod.edu/ 15- Masters, Jonathan, Extending Patriot Act Powers, 2011, Retrieved in:7/3/2012, in: http:// www.cfr.org/ 16- Obama Signs Last-Minute Patriot Act Extension, May 27, 2011, Fox News, Retrieved in: 5/13/2012, in: http://www.foxnews.com/ 17- Patriot Act Could Lead to Privacy Issues, Mutual Fund Market News, September 1, 2003, Retrieved in: 6/5/2012, in: http://www.acluutah.org/ 18- Panetta, Toni, The USA Patriot Act, 2004, Retrieved in: 6/9/2012, in: http://frwebgate.acess.gpo.gov/ 19- Raghvan, Tara M., In Fear of Cyber Terrorism: An Analysis of the Congressional Response, University of Illinois, Journal of Law, Technology and Policy, Vol. 2003, No. 1, Retrieved in: 7/3/2012, in: http://www.jltp.uiuc.edu/ 20- Rosenblum, Marc R., and US Immigration Policy Since 9/11: Understanding the Stalemate over Comprehensive Immigration Reform, 2011, Retrieved in: 7/1/2012, in: http:// www. Migrationpolicy.org/ 21- Safe Act Co-Sponsors Say PATRIOT ACT Conference Report Unacceptable, Washington Times, November 7, 2005 Retrieved in: 7/22/2012, in: http://www.gpo.gov/ 22- Standler, Ronald, B., Brief History of Patriot Act, 2008, Retrieved in: 5/5/2012, in: http:// www. Rbs0. com/ 23- Swires, Peter, The System of Foreign Intelligence Surveillance Law, George Washington Law Review, August 2004, No. 72, Retrieved in: 6/9/2012, in: http://ssrn.com/ 24- The Titles of USA PATRIOT ACT, Retrieved in: 7/3/2012, in: http:// en. Wikipedia. Org / wiki / Patriot _ Act Titles 25- Patrick, Leahy, US PATRIOT ACT section by Section Analysis, Retrieved in: in: 5/13/2012, http://leahy.senate.gov/
26-Tranvik, Tommy, Privacy and Security; An Adverse Relationship, 2008, Retrieved in: in: www.Forksningsradetv.no/ 27- Turban, Efram, et al., Electronic commerce: A Managerial Perspective, Prentice Hall 2004. 28- Yeh, Brian T., USA Patriot Act Additional Reauthorizing Amendment Act of 2006, CRS Report for Congress, Retrieved in: 5/13/2012, in: http://www.fas.org/ 29-Your Right to Federal Records, Questions and Answers on the Freedom of Information Act and Privacy Act, May 2006, Retrieved in: 6/9/2012, in: http://pueblo.gsa.gov/