تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها

نویسنده

دانشگاه تهران پردیس قم

چکیده

امروزه دیگر این رﺅسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند. در کنار معاهدات رسمی و تشریفاتی، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافقها مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات اعمال می گردد. البته دیدگاه نظامهای حقوقی ملی نسبت به صلاحیت مؤسسات و وزارت خانه های دولتی شان برای انعقاد این نوع توافق نامه ها ممکن است مغایر با دیدگاه حقوق بین الملل باشد.

کلیدواژه‌ها


1- Conforti, Benedetto, (1993), International Law and the Role of‬‬ ‫‪Domestic Legal Systems, Netherlands, Kluwer Academic‬‬ ‫‪Publishers.‬‬
2- Corten, Olivier & Klein, Pierre (eds), (2011), The Vienna Conventions on the Law of Treaties, A Commentary, Vol I, U.S,Oxford University Press. 3- Council of Europe, (2001), Treaty Making-Expression of Consent by States to be Bound by a Treaty, Netherlands، Kluwer Law International. 4- Crandall, Samuel B, (2005), Treaties، Their Making and Enforcement, Clark, New Jersey, The Law book Exchange, LTD. 5- Danilenko, G M, (1993), Law-Making in the International Community, the Netherlands, Kluwer Academic Publishers. 6- Degan, V.D, (1997), Sources of International Law, Netherlands، Kluwer Law International. 7- Dörr, Oliver & Schmalenbach, Kirsten (Eds), (2012), Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, London/ New York, Springer. 8- Fawcett, J, (1953), the Legal Character of International Agreements, BYIL, Vol 30, 401- 453. 9- Fitzmaurice, M & Elias, O, (2005), Contemporary Issues in the Law of Treaties, Netherlands, Eleven International Publishing. 10- Garcia, Michael John, (2010), International Law and Agreements: Their Effect upon U.S Law, Congressional Research Service. http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL32528.pdf. 11- Hollis, D B; Blakeslee, MR; Ederington, L B (eds), (2005), A Comparative Approach to Treaty Law and Practice, Martinus Nijhoff, Leiden. 12- Hollis, Duncan B(Ed), (2012), the Oxford Guide to Treaties, Oxford University Press. 13-Klabbers, Jan, (1998), the Concept of Treaty in International Law, Netherlands, Kluwer Law. 14- Kojima, Chie& Vereshchetin, Vladlen S, Implementation Agreements, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com. 15- McNair, Lord, (1961), Law of Treaties، Oxford, Clavendon press.
16- Mervyn, Jones J, (1946), Full Powers and Ratification: A Study in the Development of Treaty-Making Procedure, Cambridge, and Cambridge University Press. 17-Verma, S K, (2004), an Introduction to Public International Law, PHI Learning Pvt. Ltd. 18- Villiger, Mark Eugen, (2009), Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Netherlands, Koninklijke Brill NV. 19-Weil, Prosper, (1983), Towards Relative Normativity in International Law, AJIL, Vol 77, No.3. 20-Widdows, Kelvin, (1979), what is an Agreement in International Law, BYIL, Vol. 50(1), pp 117-149.
‬
1- Advisory Opinion on Certain Questions Relating to Settlers of German Origin in the Territory Ceded by Germany to Poland, PCIJ Rep, 1922-24, Ser.A/B، No 6. 2- Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey), ICJ Report, 1978. 3-Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), ICJ Report, 1994. 4- YILC, 1966, Vol II. 5- YILC, 1973, Vol II. 6-Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO) and California Asiatic Oil Company v. Libya, 53 ILR.‬
1- Bittner, Ludwing, (1924), Die Lehre Von Den Volkerrechtlichen Vertragsurkunden, Berlin