کلیدواژه‌ها = مسئولیت قراردادی
تأثیر قابلیت پیش‌بینی‌ ضرر در مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی

دوره 28، شماره 101، اردیبهشت 1402، صفحه 273-296

10.22034/jlvi.2023.707540

نادر ولائی؛ سیامک ره پیک؛ عباسعلی داروی


اطلاعات محرمانه تجاری در فقه و حقوق ایران

دوره 23، شماره 84، دی 1397، صفحه 197-224

علی اکبر جعفری؛ محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا