نویسنده = حسین آقایی نیا
چیستی جرایم ناقص

دوره 18، شماره 61، فروردین 1392، صفحه 33-56

حسین آقایی نیا؛ هادی میرزایی برزی


تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری

دوره 17، شماره 59، آبان 1391، صفحه 13-52

حسین آقایی نیا؛ رسول عابد