تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله پیش‌رو، تلاش می‌کنیم تا به بررسی قلمرو دو قانون درباره یک موضوع بپردازیم. قانون نخست؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند، در خصوص رفتارهای ‌مجرمانه‌ای است که موضوع اصلی عنصر مادی جرم، امور سمعی و بصری است. در مقابل، قانون دوم؛ قانون جرائم رایانه‌ای، ارتکاب جرائم سمعی و بصری از رهگذر به کارگیری رایانه را موضوع عنصر مادی جرم قرار داده است، که این امر منجر به تعامل‌ها و تعارض‌هایی میان این دو قانون شده است. در بخش نخست این مقاله، قلمروها و در بخش دوم نیز تعامل‌های این دو را بررسی می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها