اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر فرح زادی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده حقوق

farahzadiujsas.ac.ir

سردبیر

فرید محسنی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق

mohseniujsas.ac.ir

مدیر نشریه

علی نواری

حقوق بین الملل دانشکده حقوق

navariujsas.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محسن اسماعیلی

حقوق خصوصی دانشکده حقوق

esmaeili1344ut.ac.ir

ولی رستمی

حقوق عمومی دانشکده حقوق

vrostamiut.ac.ir

سیامک ره پیک

حقوق خصوصی دانشکده حقوق

srahpeikgmail.com

محمد حسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی دانشکده حقوق

mhsadeghyut.ac.ir

سید حسین صفائی

حقوق خصوصی دانشکده حقوق

safaiiut.ac.ir

علی اکبر فرح زادی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده حقوق

farahzadiujsas.ac.ir

سید مرتضی قاسم زاده زاویه

حقوق خصوصی دانشکده حقوق

ghasemzadehujsas.ac.ir

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی دانشکده حقوق

dr.gh.hamedgmail.com

فرید محسنی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق

mohseniujsas.ac.ir

حسنعلی موذن زادگان

حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق

moazenatu.ac.ir

حسین میرمحمد صادقی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق

h_sadeghisbu.ac.ir

سید ابولقاسم نقیبی

فقه و حقوق خصوصی دانشکده حقوق

naghibismt.ac.ir