ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
در تبیین ماهیت مشارکت عمومی خصوصی در جستجوی پاسخ به این سوال بوده­ایم که مشارکت عمومی خصوصی در قالب کدام عمل حقوقی قرار میگیرد، تابع حقوق اداری است یا خصوصی و حامل چه خصایصی است که آن را متمایز میکند، با تبیین مفهوم مشارکت، تعریف قرارداد دولتی ، اداری و مشارکت عمومی خصوصی، نسبت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی با قراردادهای اداری و مدنی بررسی شد و نهایتاً حاصل این بود که مشارکت عمومی خصوصی با وجود اینکه به سبب ذات عمومی بودن موضوع و یکی از طرفین قرارداد مشمول محدودیت هایی است ولی نمیتوان آنها را کاملا ًمستقل از قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای خصوصی دانست بنابراین با وجود اینکه عقد معین نیستند دارای ماهیتی خاص بوده حد وسطی برای قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی محسوب میشوند.
 

کلیدواژه‌ها


- Black's Law Dictionary (8th ed. 2004), p. 3544
- Darrin Grimsey, Mervyn K. Lewis. Public Private Partnerships the, Edward Elgar Publishing Limited.2004. P.6
- ELSPETH DEARDS, RUSSELL DEARDS, PARTNERSHIP LAW, Cavendish, London • Sydney 1999.
- Liana-Teodora. THE DISTINCTION OF THE ADMINISTRATIVE CONTRACT FROM OTHER TYPES OF CONTRACT.Vol, 2010
- Nicholas Miranda.2007 Concession Agreements: From Private Contract to Public Policy abstract. the Yale law journal.p.527-
- Public-Private Partnerships Reference Guide Version 2.0 2014
- United nation(2001)UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Project.