تأملی بر رأی داوری خارجی ازمنظر کنوانسیون نیویورک درمورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی (1958)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی

2 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران

چکیده

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مورخ 1958 سندی فراگیر در جهت تسهیل آرای صادره از نهاد داوری می باشد. مطابق ماده 1 سند مذکور، کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا اعمال می شود و یا نسبت به آرایی که در کشور متقاضی عنه داخلی محسوب نشود. بدین ترتیب مشاهده می گردد که محدوده اعمال کنوانسیون تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهوم "رای داور" و "رای داوری خارجی" است. چرا که این دو عبارت تعیین کننده آرایی است که مشمول قواعد کنوانسیون بوده و می توانند از مزایای اجرایی آن بهره مند گردند. به علاوه مفهوم رای خارجی مفهومی نسبی است و به تشخیص دادگاه مجری رای داور بستگی دارد. حال آن که هیچ تعریف صریحی از رای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک ارائه نگردیده است. لذا روشن نمودن مفهوم رای داور خارجی به عنوان یکی از ضروریات تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون در این مقاله انجام می شود.

کلیدواژه‌ها


1. Alfons, Claudia. (2010). Recognition and Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards-An Analysis of the Legal Framework and its Interpretation in Case Law and Literature. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften
2. Jubinstein, Javier and Fabian, Georgina. (2008). The Territorial Scope of the New York Convention and its Implementation in Common and Civil Law Countries in Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in Practice.
3. Belohlavek, Alexander. (2013). «Concept of Foreign Award in Connection with Recognition and Enforcement and Conflicts of Sources». Revisita Romana De Arbitraj. Anul 7/Nr2. Aprilie-Junie. Vol.26.
4. Berger, Peter Klaus. (1989). «The Modern Trend Exclusion of Recourse against Transnational Arbitral Awards: A European Perspective». Fordham International Law Journal. Vol.12.
5. Bowman Rutledge, Peter. (2002). «On Importance of Institutions: Review of Arbitral Awards for Legal Errors. Journal of International Arbitration». Kluwer Law International. Vol.19 (2).
6. Chan Leng Sun SC (2010). Singapore Law on Arbitral Award. Academy Publishing
7. Chia- Jui, Cheng. (1990). «Basic Domestic on International Trade Law». Kluwer. 2nd Ed.
8. Deshpande, Justice V. S. (1991). «Jurisdiction Over 'Foreign' and 'Domestic' Awards in the New York Convention 1958». Arbitration International. Volume 7. Number 2.
9. Evans. A.E. (1974). «Island Territory of Curacao v. Solitron Devices». The American Journal of International Law. Vol. 68. No. 3.
10. Gillies, Peter (2005). «Enforcement of International Arbitration Awards». The New York Convention International Trade Law Review. Vol IX.
11. Kaufmann, Kohler Gabrielle. (2003). «Globalization of Arbitral Procedure». Vanderbilt Journal of Transnational Law. Vol.36.
12. Kerr, Michael. (1997). «Concord and Conflict in International Arbitration». Arbitration International. Volume 13. Issue 2.
13. Herbert, Kronke. Patricia, Nacimiento. Dirk, Otto & Nicola, Christine Port. (2010). «Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention». Kluwer Law International.
14. Leigh M (1983). «Bergesen v. Joseph Muller Corporation». American Society of International Law. Vol. 77. No. 2.
15. Lu May (2006). The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of the Seven Defenses to Oppose Enforcement in the United States and England. 23 Ariz. J. Int'l & Comp. L.
16. Park, William. (1999). «Duty and Discretion in International Arbitration». American Journal of International Law. Vol.93
17. Pryles, Michael. (2008). «Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards». The New York Convention in Practice (edited by,Emanuel G and Domenico Comeron D.P).
18. Rubino-Sammartano, Mauro. (2014). International Arbitration Law and Practice. JurisNet, LLC. 3rd Ed.
19. Rubistein, Javier and Fabian,,Georgina. (2008). The Territorial Scope of the New York Convention and its Implementation in Common and Civil Law countries, in Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards. The New York Convention in Practice (edited by Gaillard,Emanuel and Di Pietro,Domenico,Comeron)
20. Seyadi, Reyadh Mohamed. (2017). The Effect of the 1958 New York Convention on Foreign Arbitral Awards in the Arab Gulf States. Cambridge Scholars.
21. UNCITRAL Secretariat. Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Awards (New York 1958). 2016 Ed.
22. Van Den Berg, Albert Jan. (Fall 1985) «When is an Arbitral Award nondomestic under the New York Convention». Pace Law Reviw. Vol.7. Issue 1.
23. Van Den Berg, Albert Jan. (1986). «Non-Domestic Arbitral Awards under the New York Convention. Arbitration International». ». Arbitration International.
24. Van Den Berg, Albert Jan. (May 2008). «The New York Convention of 1958: An Overview in Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards». The New York Convention in Practice. (edited by Gaillard,Emanuel and Di Pietro,Domenico,Comeron).
25. Winters S (2018). «Salvaging Recreational Boating: Reforming an Antiquated Maritime Practice». Connecticut Law Review. Vol 50, Number 4