چالش‌های ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

3 دانشگاه مازندران

چکیده

نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نوظهور بودن مسأله مجازات­های جایگزین حبس، همواره با چالش­های قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانه­ای و با آگاهی از گسترده بودن طیف چالش­های قانونی پیرامون موضوع هم از لحاظ جنبه و قلمرو، تنها به جنبه­ و قلمرو خاصی از چالش­های قانونی ناشی از اجمال قوانین در مرحله اجرای مجازات­های جایگزین حبس در حقوق ایران پرداخته که نتایج آن حکایت از این دارد که جنبه­های چالشی ناشی از اجمال قوانین در باب اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قالب هشت مورد به ترتیب: دامنه شمول ماده 77 ق.م.ا از حیث نوع مجازات، جبران خسارت جسمانی وارده بر محکوم­علیه مجازات خدمات عمومی رایگان، ساز و کار نظارت بر اجرای مجازات توسط نهادهای پذیرنده، اخذ تأمین در حین اجرای مجازات، تعیین مجازات قابل اجرا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، شرایط و دامنه شمول تخفیف مجازات موضوع ماده 483 ق.آ.د.ک، فقدان پیش­بینی ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم عمدی در حین اجرای مجازات و وجود مانع در جمع بین چهار ساعت خدمت شاغلین با شغل آنها، شناسایی شده و دستگاه قضایی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است.
 

کلیدواژه‌ها


1- Abazari Foumashi, Mansour. (1392). Modern Law Terminology. Volume one. Tehran: Shahid Dariush Noorollahi Publications.
2- Ashouri, Mohammad et al., (1398). Standards of Minimum Pre-Trial Detention in International Documents and Iranian Law, Quarterly Journal of Judicial Law Perspectives, Volume 24, Number 86.
3- Omidi, Jalil (2015), Interpretation of Law in Criminal Law, Tehran, Jangal Publications.
4- Beneficiary, Hamid, (1396). Detention policy in the system of determining the Islamic Republic of Iran, Strategy Quarterly, Volume 26, Number 82.
5- Beigi, Jamal (1387). "Income on Public Services as a Social Punishment", Journal of the Central Bar Association, Vol.
6- Tari, Danesh, Safaei, Hamidreza and Atashgah, Hamed (translator), (1396). Alternatives to imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey. Tehran: Amount.
7- Attention, Abdul Ali. (1392). Pathology of the Islamic Penal Code approved in 1392. Tehran: Press and Publications Center of the Judiciary.
8- Jafari, Mohammad Hussein. (1392). Principles governing the interpretation of the Constitution in Iran and the United States, first edition Tehran: Majd.
9- A group of researchers (1426 AH). Under the supervision of: Hashemi Shahroudi, Seyyed Mahmoud, Farhang-e Fiqh according to the religion of Ahl al-Bayt (as). C. 3. Qom: The Encyclopedia of Islamic Jurisprudence Institute on the Religion of the Ahl al-Bayt (as).
10- Hajiatbar Firoozjaei, Hassan. (2014). Alternative Penalties for Imprisonment in Iranian Criminal Law, First Edition, Tehran: Ferdowsi.
11- Khaleghi, Ali (1393). Notes in the Code of Criminal Procedure, third edition. Tehran: Shahr-e-Danesh Institute for Legal Studies and Research.
12- Office of Legal Studies, Research Center of the Islamic Consultative Assembly. (1392). Legislative policy of the Islamic Republic of Iran in relation to imprisonment in the new Islamic Penal Code. Tehran.
13- Zareat, Abbas (1393). Brief Description of the Islamic Penal Code, First Edition, Tehran: Phoenix.
14- Seifi Mazandani, Ali Akbar. (1384). Investigations. C 5. First Edition. Qom: Teachers Association.
15- Minutes of the judicial session of Fars province, Zarrin Dasht city, on 3/30/1397 at the address of the website http: //www.neshasdoorg/home/get View date: 5/20/99
16- Minutes of the Judicial Session of Gilan Province, Amlash City, dated 11/21/1695, taken from the website: http://www.heshast.org View Date: 5/21/99
17- Tahmasebi, Javad (1394). Criminal procedure. Volume II. First Edition. Tehran: Amount.
18- Gholizadeh, Ahmad,. (1390). Dictionary of Terms of Principles of Jurisprudence. First Edition. Qom: Admiration.
19- Katozian, Amir Nasser (1380). Introduction to Law and Study in the Iranian Legal System. Twenty-eighth edition. Tehran: Anteshar Co.
20- Goodarzi, Mohammad Reza and Meghdadi, Leila (2005). Modern criminology or social punishments. First Edition. Tehran: Majd Publications.
21- Mohaqeq Hali, Sheikh Najmuddin Abu Al-Qasim Ja'far bin Hassan, (1403 AH). Maarij al-Osul. First Edition. Qom: Al-Bayt Institute (AS).
22- Muzaffar, Mohammad Reza, (Bita). Principles of jurisprudence. C 1. Fifth Edition. Qom: Ismailis.
23- Maghsoudi Malmiri, Abdolkarim, (1393). Challenges of Alternative Punishment to Imprisonment in the Islamic Penal Code 2013, Master Thesis in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Taft Branch.
24- Walidi, Mohammad Saleh, (1393). Description of the requirements of the Islamic Penal Code (in comparison and application with the previous law), third edition, Tehran: Jangal Publications.