تحلیل حقوقی تحریم مالی هدفمند اشخاص و گروه های تروریستی

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

تحریم مالی هدفمند اقدامی است که از سوی دولت­ها یا نهادهای بین­المللی نسبت به اشخاص و نهادهای با ویژگی‏های خاص اعمال می­شود تا از طریق محدودیت این اشخاص و نهادها در دسترسی به منابع و خدمات مالی، مانع اقدامات خطرناک آن­ها شوند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ماهیت حقوقی تحریم­های مالی هدفمند چیست و در رابطه با اشخاص و گروه­های تروریستی، این تحریم­ها چگونه در نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار می­گیرد؟ پژوهش حاضر نشان می­دهد که بسیاری از انتقاداتی که به این ابزار حقوقی وارد شده است؛ نظیر نامعین بودن آن، محرومیت اشخاص از حق دادرسی و حق دفاع و غیره وارد نبوده و ناشی از خلط ماهیت این نهاد با مجازات می­باشد. . استفاده از ابزار تحریم مالی هدفمند برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، مستلزم تغییر در تعریف جرم تأمین مالی تروریسم است، به نحوی که در تعریف این جرم، علاوه بر تأمین مالی اعمال تروریستی، باید تأمین مالی اشخاص و سازمان­های تروریستی نیز مد نظر قرار گیرد. این امر سبب می­شود که مقامات ذی­صلاح برای مسدودکردن دارایی اشخاص موضوع فهرست اشخاص و سازمان­های تروریستی، نیازی به احراز و اثبات ارتباط بین وجوه و اموال این اشخاص با یک عمل تروریستی مشخص نداشته باشند.

کلیدواژه‌ها


13. Biersteker, Thomas J., (2009) Targeted sanctions and individual human rights, International Journal, Vol. 65, No. 1, UN sanctions (Winter 2009-10), pp. 99-117.
14. Biersteker, Thomas J.; Sue E. Eckert and Marcos Tourinho (2016) Targeted Sanctions- The Impacts and Effectiveness of United Nation Action, University Printing House, Cambridge University Press, United Kingdom.
15. Bouzat, Pierre, Pinatel, Jean (1963) Traité de droit pénal et de criminologie, Dalloz.
16. Craven, Matthew. (2002) Humanitarianism and the Quest for Smarter Sanctions. European Journal of International Law 13 (1): 43–61.
17. Daoudi, M.; Dajani, M. (1983) Economic Sanctions: Ideal and Experience, Routledge & Kegan Paul, Boson.
18. De Goede, M., Blacklisting and the ban (2011) Contesting targeted sanctions in Europe, Security Dialogue, 42:6.
19. Donnedieu de Vabres, Henri (1947) Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, Recueil Sirey.
20. Doxey, M. (1980), Economic Sanctions and International Enforcement, Oxford University Press, New York.
21. FATF (2016), Guidance on the criminalisation of terrorist financing (Recommendation 5), FATF, Paris.
22. FATF (2018), FATF President's paper: Anti-money laundering and counter terrorist financing for judges and prosecutors, FATF, Paris, France.
23. FATF (2019), The FATF Recommendations, International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris.
24. Gray, C. S. (1999) Modern srategy, Oxford University Press, Oxford.
25. Hufbauer, Jeffrey J. Schott and Barbara Oegg (2001) Using Sanctions to Fight Terrorism, Institute for International Economics, Policy Brief 01-11.
26. Kokott, Juliane and Christoph Sobotta, (2012), The Kadi Case – Constitutional Core Values and International Law – Finding the Balance?, Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd. The European Journal of International Law Vol. 23 no. 4 pp 1015-1024.
27. Lindsay, J. (1986), Trade Sanctions as Policy Insruments: a Re-examination, International Studies Quarterly, no.30.
28. Nincic, Miroslav; Peter Wallenseen (1983), Economic Coercion and Foreign Policy, Praeger, New York.
29. Pape, R. (1997), Why Economic Sanctions Do Not Work, International Security, vol. 22, no. 2.