فسخ ابتدایی در حقوق انگلیس و اسناد بین المللی و امکان سنجی آن در حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امام صادق

چکیده

در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می‌شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می‌زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین‌المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می‌شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش‌های پیش‌روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده‌ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه‌ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.

کلیدواژه‌ها


Andrew, Neil, Contract Law, Cambridge University Press, 2013
Cartwright, John, Contract Law (An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer), Hart Publishing, 2016
Macdonald, Elizabeth and Atkins, Ruth, Koffman & Macdonald's Law of Contract, Oxford University Press, 2018
Turner, Chris, Contract Law, Routledge, 1th, 2013
Treitel, G. H., The Law of Contract, Sweet & Maxwell, 1995
Treitel, G. H., Remedies for Breach of Contract: A Comparative Account, Oxford University Press, 1988
Chitty, Joseph, Chitty on Contracts, London: Sweet & Maxwell, ed. 30th, 2008, vol.1
Chitty, Joseph, Chitty on Contracts, London: Sweet & Maxwell, ed. 30th, 2008, vol.2
Mckendrick, Ewan, Contract Law, Palgrave Macmillan, ed. 7th, 2007
Mulcahy, Linda, Contract Law in Perspective, Routledge-Cavendish; ed. 5th, 2008
Naidoo André, Complete Contract Law, Oxford University Press, 1th ,2021
Poole, Jill, Textbook on Contract Law, Oxford University Press, ed. 8th, 2006
Furmston, Michael, Cheshire, Fifoot, and Furmston's Law of Contract, Oxford University Press, ed. 15th, 2007
Halson, Roger, Contract Law, Edinburgh, Longman, ed. 1th, 2017
Duxbury, Robert, Contract Law in a Nutshell, Sweet & Maxwell Uk, ed. 5th, 2000
Stone, Richard, The Modern Law of Contract, Cavendish Publishing, ed. 6th, 2005
Honnold, John O., Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention,The Hague: Kluwer Law International, ed. 3th, 1999.
Koch, Robert, The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1998, Kluwer Law International, 1999.
Lookofsky, Joseph, The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, editors : J. Herbots, R. Blanpain (general editor), International Encyclopaedia of Laws - Contracts, Kluwer Law International, 2000.
Peter Schlechtriem, "Termination and Adjustment of Contracts , Under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts", European Journal of Law Reform (Kluwer) Vol. 1, No3 (1999)