تبدیل وضعیت استخدامی در حقوق اداری ایران؛ ماهیت و اصول حاکم

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

تبدیل وضعیت استخدامی به عنوان یکی از موضوعات مبتلابه در نظام اداری کشور موضوع قوانین و مصوبات عدیده‌ای بوده است و بر این اساس، بررسی زوایای آن موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است؛ بدین صورت که به ماهیت و الزامات قانونی در خصوص آن پرداخته شده و اصول حاکم بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ماهیت تبدیل وضعیت استخدامی را می‌توان استخدامی جدید دانست که ایجاب‌گر موضوعیت یافتن و حاکمیت اصول حاکم بر استخدام بر آن است، اما قصد قانونگذار در مخاطب قرار دادن گروهی خاص، موجبی در تعدیل اصول مزبور خواهد بود. اصل مجوز قانونی در دو قالب مجوز استخدامی و پست سازمانی، برگزاری آزمون استخدامی و رعایت مراتب شایستگی در فرض محدودیت در استخدام، اصول حاکم بر تبدیل وضعیت‌های استخدامی می‌باشند. یافته‌های پژوهش حاکی از رعایت نسبی اصول مذکور است؛ اما ضروری است که توجه بیشتری به موضوع مراجع ذی‌صلاح در اخذ تصمیم در خصوص موضوع مزبور، پست سازمانی مورد نظر برای تصدی در صورت تبدیل وضعیت و لزوم برگزاری آزمون استخدامی در فرض عدم وجود سقف استخدامی اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


الف- فارسی
- ابوالحمد، عبدالحمید، (1383)، حقوق اداری، چاپ 7، تهران: انتشارات توس
- امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، (1390)، حقوق اداری، تهران: نشر میزان
- جلالی، محمد و حیدری، فروغ، (1393)، اصل برابری ورود به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، فصلنامه رای، دوره 3، شماره 8
- رستمی، ولی، (1389)، «نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شماره 21
- زارعی، محمدحسین و شجاعیان، خدیجه، (1393)، «اصل غیرعقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری»، پژوهش حقوق عمومی، سال 15، شماره 45
- طباطبائی موتمنی، منوچهر، (1386)، حقوق اداری، چاپ 13، تهران: انتشارات سمت
- قهوه‌چیان، حمید، (1393)، نظام حقوقی ورود به خدمت در ایران، فصلنامه حقوق اداری، سال اول، شماره 4
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (1386)، اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش، دفاتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی، اجتماعی، حقوقی، شماره مسلسل: 8728: تهران
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (1389)، اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حذف شرکت‌های پیمانکار، دفاتر مطالعات اجتماعی، حقوقی و برنامه و بودجه، شماره مسلسل: 21010429: تهران
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (1390)، اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی، دفاتر مطالعات اجتماعی و حقوقی، شماره مسلسل: 21012174: تهران
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (1390)، اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی، دفاتر مطالعات اجتماعی و حقوقی، شماره مسلسل: 1-21015382: تهران
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (1391)، «عدالت اداری و استخدامی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران»، دفتر مطالعات حقوقی، شماره مسلسل: 12589، تهران
- مولابیگی، غلامرضا، (1395)، صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چاپ سوم، تهران: نشر جنگل- جاودانه
- ناصحی‌فر، وحید و گلکار، بهزاد، (1381)، «مروری بر مفاهیم شایسته‌سالاری»، مجله توسعه مدیریت، شماره 39
- هداوند، مهدی و مشهدی، علی، (1391)، اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی
- هنجنی، سیدعلی و فشندی، نوبان، (1392)، «تحولات اصل عدم تبعیض در حقوق بشر: تفسیر مفهوم تبعیض غیرمستقیم»، تحقیقات حقوقی، شماره 12
ب- انگلیسی
- Civil Service Commission, (2012), Recruitment Principles, London, Available at: http://civilservicecommission.independent.gov.uk/news/recruitment-principles/
- Commission for Public Service Appointments, (2017), Code of Practice; Appointment to Positions in the Civil Service and Public Service, Dublin, Available at: http://www.cpsa.ie/en/About-Us/What-we-do/Setting-Recruitment-Standards/Code-of-Practice-for-Appointment-to-Positions-in-the-Civil-Service-and-Public-Service-.pdf
- Sargeant, Malcolm and Lewis, David, (2010), Employment Law, Fifth Edition, Edinburgh: Pearson Education Limited
- UNDP; Global Centre for Public Service, (2015), Meritocracy for Public Service Excellence, Available at: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/global-centre-for-public-service-excellence/Meritocracy4PSE.html