جایگاه محرمانگی در داوری‌ مربوط به اختلافات سرمایه گذاری

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

چکیده

محرمانه بودن یکی از خصایص داوری می‌باشد که از آن به عنوان امتیاز این شیوه حل و فصل اختلاف در مقایسه با رسیدگی قضایی نیز یاد می‌شود. به خاطر حاکم بودن ویژگی محرمانگی بر داوری که موجب حفظ اسرار تجاری می‌شود، بازرگانان تمایل به حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری دارند. اما امروزه خصیصه محرمانگی در داوری‌های مبتنی بر معاهده سرمایه گذاری با تغییر و تحول همراه می‌باشد و وضعیت محرمانگی در این دسته از داوری‌ها متفاوت از داوری‌های صرفا تجاری می‌باشد.آنچه موجب تضعیف جایگاه محرمانه بودن و تمایل به سمت شفافیت شده، منافعی است که از شفاف ساختن داوری حاصل می‌شود و این منافع همان دلایلی هستندکه شفافیت داوری را توجیه می‌کند. در این میان،  نفع عمومی موجود در داوری‌های دولت-سرمایه گذار مهمترین دلیلی است که حرکت از محرمانگی به سمت شفافیت را توجیه می‌نماید. شفافیت داوری سرمایه گذاری اخیرا در قواعد داوری تنظیم شده از سوی موسسات داوری و معاهدات سرمایه گذاری بین دولت‌ها منعکس گردیده‌‍‌‌است.

کلیدواژه‌ها


11.Ajibo, I. Kenneth, ''Confidentiality in International Commercial Arbitration: Assumptions of Implied Duty and a Proposed Solution'', Latin American Journal of International Trade Law, Vol. 3, Issue. 2, 2015.
12-Belohlavek, J. Alexander; Confidentiality and Publicity in Investment Arbitration, Public Interest, and Scope of Powers Vested in Arbitral Tribunals; Czech Yearbook of International Law, 2011.
13-Bagner, Hans, ''Confidentiality a Fundamental Principle in International Commercial Arbitration'', Journal of International Arbitration, Vol. 18, No.2, 2001.
14. Buys, Cindy Galway, The Tensions between Confidentiality and Transparency in International Arbitration; American Review of International Arbitration, Vol. 14, No.121, 2003.
15. Catherine, A. Rogers, "Transparency in International Commercial Arbitration", Kansas Law Review, Vol. 54, 2006.
16. Coe, J. Jack, "Transparency in the Resolution of Investor-State Disputes – Adoption, Adaption, and NAFTA Leadership", Kansas Law Review, Vol. 54, 2006.
17. El-Awa, M. Mariam, "Confidentiality in Arbitration; The Case of Egypt", Vol. 56, Springer International Publishing, Egypt, 2016.
18.Teitelbaum, Ruth, A Look at the Public Interest in Investment Arbitration: Is It Unique? What Should We Do About It?'', Berkeley Journal of International Law Publicist, Vol. 5,2010.