انتقال محکومین به حبس؛ از شرایط تا خلاء ها و راهکارها

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه شیوه های ارتکاب جرایم و اقدامات مجرمانه از رویکرد سنتی و محدود خود خارج شده و ابعاد   بین المللی و فراملی آن گسترش یافته است، به طوری که در اغلب  موارد سیاست های تقنینی - قضایی داخلی کشورها نتوانسته است جواب گوی مشکلات موجود باشد و این امر نیازمند همکاری کشورها در ابعاد مختلف قضایی است تا اهداف و مبانی مورد نظر حقوق کیفری به خوبی محقق شود. یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضایی کشورها «انتقال محکومین به حبس» است که نقش مهمی را در تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق محکومین واتباع کشورها در سطح فراملی ایفا می کند. در واقع انتقال محکومان به حبس، به عنـوان ابـزاری در جهـت انتقـال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی بـا آن از نظـر مولفـه هـای تابعیـت یـا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش بینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی ضمن تبیین و تحلیل کلیاتی در باب انتقال محکومین به حبس، شرایط لازم برای اجرای آن را نیز بررسی نموده و نهایتا به تحلیل و تشریح خلاء های این جلوه از همکاری قضایی بین المللی در نظام حقوقی کشورمان و راهکارهای مطروحه در این باب خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی
کتاب ها؛
- اردبیلی، محمدعلی (1393)، حقوق کیفری بین الملل، تهران؛ انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.
- اردبیلی، محمدعلی(1383)، حقوق جزای عمومی، چ 7، ج دوم، تهران؛ انتشارت میزان.
- پوربافرانی، حسن (1393)، حقوق جزای بین الملل، چ 7، تهران؛ انتشارات جنگل.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1377)، ترمینولوژی حقوقی، تهران: انتشارات گنج دانش.
- عباسی، محمود (1373)، استرداد مجرمین، تهران: انتشرات گنج دانش.
- عمید، حسن (1369)، فرهنگ عمید، چاپ سوم، تهران؛ انتشارات امیر کبیر.
- معین، محمد ( 1371)، فرهنگ فارسی، چاپ 8، ج 1و 3، تهران، انتشارات امیر کبیر.
- نوربها، رضا (1393)، حقوق کیفری بین الملل ، چ22، تهران؛ گنج دانش.

مقالات؛
- احمدی نژاد، مریم (پاییز 1391)، « موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره 1.
- پوربافرانی، حسن، اکبری فرد احسان، بدری حسن (پاییز 1393)، « انتقال محکومین به حبس در موافقت نامه های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال اول، شماره اول.
- دل افروز، مصطفی، لطفی فروزان (1397)، « استرداد مجرمین در نظام های حقوقی ایران، کانادا و حقوق بین الملل»، فصلنامه علمی – حقوقی قانون یار، دوره دوم، شماره هشتم.
- رئیس الساداتی، سید علی (1382)،« تجربه ای موفق، تحلیلی بر قانون موافقتنامه انتقال محکومین (زندانیان) جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان»، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 5.
- سلطانی فخر الدین، حسن پور جمیل و کرامتی معز هادی (1396)، «جایگاه و آثار انتقال محکومان در حقوق داخلی و اسناد بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، سال دهم، شماره 37.
- شایگان فرد مجید، ساجدی فاطمه، بخشی محبی محمد (1397)، «رویه جاری در معاضدت قضایی و نقش اینترپل در تحقیقات مقدماتی»، کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، موسسه آموزش عالی علامه خویی، دوره 1.
- شریعت باقری، محمدجواد (تابستان 1393)، « تصویب موافقت نامه های همکاری های قضایی بین المللی؛ مشکلات و راه حل ها»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی قضایی، شماره 66.
- طعمی، جواد، ذوالقدر مالک (1394)، «انتقال محکومین و استرداد مجرمین بین دولت ها»، کنفرانس ملی چهار سوی علوم انسانی، شیراز.
- عباسی، محمود (1373)، « نقش اینترپول در استرداد مجرمین»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 10.
- محمد، قربان پو، حامد سهیلا ( 1388 )؛ « انعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوق ایران، تقابل یا همسازی نظام حقوقی بین المللی با نظام حقوق داخلی ایران»، مجله پژوهش های حقوقی، شماره15.
- قشقاوی، حسن، مصاحبه با معاون کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، خبرگزاری صداوسیما، 14 مهر 1395، کد خبر: ۱۳۲۳۲۹۵.

پایان نامه ها؛
- بهنام، عباس نژاد لکی ( 1390)، « انتقال محکومان؛ موافقت نامه ها و شرایط آن بین ایران و کشورهای همسایه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- حاجی زاده، نازنین (1395)، « هزینه های دادرسی در امور کیفری و دادرسی منصفانه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.