اعمال صلاحیت کیفری خارجی بر مقامات بلندپایه دولتی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده

کشورها به‌عنوان موجودیت‌های برابر که در یک سیستم افقی قرار گرفته‌اند و بین آن‌ها هیچ‌گونه سلسله‌مراتبی وجود ندارد، علی‌الاصول نمی‌توانند نسبت به یکدیگر و همچنین مقامات کشور دیگر اعمال حاکمیت نمایند. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی‌رتبۀ دولت‌ها اجازه داد تا با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. دکترین مصونیت محدود، متضمن این امر بود که مقامات عالی‌رتبۀ دولت‌ها به هنگام ارتکاب جنایات بین‌المللی، نزد این‌گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. لذا تا حد زیادی روشن گردیده که در دیوان‌های بین‌المللی، استناد به مصونیت مسموع نخواهد بود و در خصوص اعمال صلاحیت کیفری در محاکم داخلی کشورها نیز در سال‏های اخیر شاهد تحول جدید در خصوص مصونیت در محاکم داخلی کشورها بودیم. در این مقاله ضمن ملاحظۀ رویه‌ و دکترین، بررسی خواهد شد که در رویکرد حقوق بین‌الملل نسبت به اعمال صلاحیت کیفری دولت‏های بیگانه در وضعیت متهمی که از مصونیت تحت عنوان مقامات عالی‌رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین‌المللی می‌گردد، تغییراتی رخ داده است؛ این پاسخ متضمن مواجهه بین دو قاعده مهم حقوق بین‌الملل بوده و روشن کنندۀ تحول یا ایستایی حقوق بین‌الملل در این زمینه است.
 

کلیدواژه‌ها


1. Akande, Dapo. Who is Obliged to Arrest Bashir?Filed under: EJIL Analysis. Mar 13,2009
2. Akande, Dapo.UK to Restrict Universal Jurisdiction Laws (but only slightly). Filed under: EJIL Analysis.Jul 31,2010
3. Akande, D. ‘The Application of International Law Immunities in Prosecutions f0r Internationl Crimes’, in J. Harrington, M. Milde and R. Vernon (eds), Bringing Power to Justice? The rospects of International Criminal Law(Montreal; Kingston: McGill-Queens University Press, forthcoming 2004)
4. Akande, Dapo. “International law immunities and the International Criminal Court”, The American Journal of International Law, vol. 98 (2004)
5. Akehurst, Michael. “Jurisdiction in International Law”, British Year Book of International Law, vol. 46 (1972-1973)
6. Altman, H. “The Future of Head of State Immunity: the Case against Ariel Sharon”, April 2002 (available at www.indictsharon.net/heidialtman-apr02.pdf(
7. Anand, R.P. Sovereign Equality of States in International law (Leyden: Sijthoff, 1964),
8. Anderson, Kenneth. «The Rise of International Criminal Law: intended and Unintended Consequences».. European journal of International Law, 2009, Vol. 20. No. 2
9. Andrews, Sarah. U.S. Courts Rule on Absolute Immunity and Inviolability of Foreign Heads of State: The Cases against Robert Mugabe and Jiang Zemin, ASIL Insight, November 2004
10. Akande, Dapo and Shah, Sangeeta, (2010), Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts, EJIL, vol. 21, no. 4, pp. 815–852.
11. Baker, J. Craig, (1999), The Future of Former Head of State Immunity after ex parte Pinochet, The International and Comparative Law Quarterly, vol. 48, no. 4, pp. 937-949
12. Bankas, E. K. Diplomatic Privileges Act of 1964. op. cit
13. Bassiouni M.Cherif, A Draft International Criminal Code And Draft Statute on International Criminal Tribunal, Martinus Nijhoff publishers, 1987.P.25
14. Bedjaoui (ed.), M. International Law: Achievements and Prospects (Dordrecht: Nijhoff, 1991)
15. Borghi, .A. L’immunité des dirigeants politiques en droit international, Helbling & Lichtenhahn, 2003
16. Bianchi, A. Wirth, S. ‘Immunity for Core Crimes? The ICJ’s Judgment in the Congo v. Belgium Case’, 13 EJIL (2002) 877, 890; ‘Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case’, 10 EJIL (1999) ,Vol. 10 No.2,237-277
17. Izenberg, Dan (19 April 2010). "Universal jurisdiction victory in Spain but battle goes on". The Jerusalem Post. Retrieved 20 May 2010.
18. Nanda, Ved P., (1999), Human Rights and Sovereign and Individual Immunities (Soverign Immunity, Act of State, Head of State Immunity and Diplomatic Immunity) – Some Reflections, ILSA Journal of International & Comparative Law, vol. 5, no. 2, pp.467-479;