نگاهی به اعمال قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

کنوانسیون نیویورک متضمن قاعدۀ سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده می‌باشد. با الحاق یک کشور به این کنوانسیون این پرسش مطرح می‌شود که آیا شناسایی و اجرای یک‌ رأی داوری را می‌توان به ترکیبی از مقررات مساعد هر دو رژیم حقوقی کنوانسیون و مقررات داخلی کشور متکی نمود. جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید آراء داوری مشمول کنوانسیون به‌ویژه مفهوم‌ رأی داوری غیرداخلی در کشور محل صدور آن را شناخت و سپس با انتخاب رژیم حقوقی یک کشور، مقررات کنوانسیون نیویورک را با مقررات آن سنجید. به این منظور کشور بلژیک برگزیده شده است. زیرا مقررات ناظر بر روند شناسایی و اجرای آراء داوری این کشور در سال 2013 با در‌نظر‌گرفتن قانون نمونۀ آنسیترال اصلاح گردیدند و نظامی مدرن تلقی می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهند که در صورت وجود یک عامل ارتباط خارجی در رابطۀ طرفین دعوا‌ رأی صادره در کشور محل صدور، غیرداخلی و مشمول کنوانسیون تلقی می‌گردد. در روند شناسایی و اجرای‌ رأی داوری مشمول کنوانسیون نیز می‌توان مساعدترین قواعد رژیم کنوانسیون و مقررات کشور محل اجرا را مورد استناد قرار داد.

کلیدواژه‌ها


11. Hanotiou,Bernard ,1997, “Le execution en Belgique des sentences arbitrales etrangeres”,.Belgium, Journal des Tribunaux , No 25
12. Bermann,George A,2015 ,Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards : The Application of The New York Convention By National Courts ,New York, springer.
12. Carbonneau,Thomas E ,1998; “Debating the Proper Role of National Law Under New York Convention”, Tulane Journal of International&Comparative Law,Vol 6 , 277-290.
13. Cheung ,Christina,2012 , “The Enforcement Methodology of Non-Domestic Arbitral Awards Rendered in the United States & Foreign Related Arbitral Awards Rendered in the People's Republic of China pursuant to Domestic Law and the New York Convention”, SANTA CLARA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW , Vol 11, 237-265.
14. Gharavi,Hamid& Liebscher, Christoph, 2002, The International Effectiveness of the Annulment of an Arbitral Award,The Netherland, Kluwer Law International.
15. Gaillard,Emmanual,1999 ,”The Enforcement of Awards set aside in the country of origin” , ICSID Review, 1999 , vol 16 ,16- 45
16. Kayali ,Didem,2010, “Enforceability of Multi-tiered dispute Resolution Clauses” ,Journal of International Arbitration , Vol27(6),pp 551-577
17. Lorenzen ,Ernest G ,1935, “Commercial Arbitration, Enforcement of Foreign Awards” , Yale Law Journal , vol 45, 39-68
18. Mayer,Ulrich C,1998, “The Enforcement of Annulled Arbitral Awards;Towards a Uniform Judicial Interpretation of the 1985 New York Convention” ,Uniforn Law Studies - 1998- 2/3.
19. Paulsson, Jan ,1997; “Rediscovering the New York convention: Further Reflections on Chromalloy” , 12 Mealey`s International Arbitration , Report20,24.
20. Philippe,Denis , 2014, “Modernisation of the Belgian Law on Arbitration”, de droit des affairs , no 109 , 5- 20
21. Scott, Susan V& Markos Zachariadis,2010, Origins and development of the global SWIFT network, 1973-2009, Department of Management Information systems and innovation Group London school of economics and political science, working paper series.
22. Van den Berg , Albert Jan,2014; Should the Setting Aside of the Arbitral Award be Abolished, , ICSID review Journal, Oxford University Press, sit053, , 1-26 .
23. Van den Berg, Albert Jan,1981, The New York Convention of 1958 , The Netherland, Kluwer Law International.
24. Van den Berg, Albert Jan,1985 , “When Is an Arbitral Award Nondomestic Under the New York Convention of 1958? “,Pace Law Review , Volume 6,25-41
25. Van den berg, Albert Jan,2008 , The New York Convention of 1958: An Overview, U.K., Cameron Publication.
26. Van Hautte, Hans &Valgaeren,Erik,1998 ,”The Enforcement Procedure of Foreign Arbitral Award in Belgium”, Arbitration International, Vol 14, 431- 446.
27. Volz Jane L&Haydock,Roger S,1996 ,” Foreign Arbitral Awards: enforcing the Award against the recalcitrant loser”; William Mitchell Law review Journal , vol 21 , 868- 937.
28. zhang ,Bingnan,2014 , Recognition and Enforcement of foreign arbitral Award in China and Grounds for Refusal In The Context of the New York Convention, Belgium ,Universiteit Gent.