مسئولیت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی

نویسندگان

1 دانشگاه بهشتی

2 دادسرای ناحیه 5 تهران

چکیده

چکیده
مسئولیت قانونی وام‌دهنده در قبال تخلفات عرضه‌کنندۀ تسهیلات سه‌جانبۀ مصرفی، مبتنی بر دو واقعیت انکارنشدنی است: 1. رابطه نزدیک وام‌دهنده و عرضه‌کننده به‌نحوی‌که نوعی مشارکت در کسب منفعت را القا می‏کند؛ 2. پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان طرف ضعیف‌تر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضه‌کننده. درحالی‌که در انگلیس، برای موارد نقض قرارداد از سوی عرضه‌کننده، وام‌دهنده منفرداً مشترکاً صرف‌نظر از مبلغ اعتبار اعطایی، مسئول جبران کلیۀ خسارات وارده به مصرف‌کننده شناخته ‌شده است، در آمریکا مسئولیت وام‌دهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدود شده است. اما در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقررۀ حمایتی در حوزۀ اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وام‌دهنده با دو مانع جدی روبه‌رو است؛ مانع نخست، فقدان‌ ارتباط مؤثر میان وام‌دهنده و عرضه‌کننده در اغلب تسهیلات سه‌جانبه که این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط مؤثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وام‌دهنده و عرضه‌کننده قابل‌حل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وام‌دهنده در اغلب تسهیلات سه‌جانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وام‌دهنده و عرضه‌کننده می‏باشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضه‌کننده بر وام‌دهنده را ‌بی‌معنا می‌نماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وام‌دهنده به‌صورت صوری و صرفاً به‌منظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، البته رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکان‌پذیر است.
 

کلیدواژه‌ها


1. Bridge, M.G (1977), “Aspect of law relating to credit cards in the United
Kingdom and the United States”, Northern Ireland legal quarterly, v.28. n4.
2. Chapman,M,(2004, 2005, 2007, 2008) “Section 75 of the consumer credit Act of 1974:”Connected lender liability and forein transactions”, International travel law journal, NN: (2004,18), (2005, 67), (2007, 69) (2008, 16).
3. Collins.D.M, “Connected lender liability: clarification from the supreme court”:
https://espace.mmu.ac.uk/611788/2/Connected%20Lender%20Liability-20clarification%20from%20the%20Supreme%2 0Court.pdf (last seen: Novamber 2017).
4. Donnelly. M & White.F, (2005), “The distance selling directives - A time for review”, Northern Ireland legal quarterly,Vol.56 , No. 2.
5. Durkin (appellant) V. DSG Retail Limited and another (respondents) (Scotland), Suprem Court of Scotland: https://www.supremecourt .uk/cases/docs/uksc-2012-0135-judgment.pdf (last visited on 1/1/2018).
6. Gibbs, Ch R. Andrew E. Jillson & Mohney, M. R, (1985), “Creditor and consumer rights”, Southwestern Law journal, Vol 39.
7. Grove V. Amex Europe Limited, [2004]EWHC2600 (Comm), Case No 2003 Folio No687, Mi, Http://www.Bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/ 2004/2600.html (last Seen: 12/25/2017).
8. Harvey, B. w. & Debora l. parry, (1987) The law of consumer protection and fair trading, 3rd edn, London: butter worth.
9. Hood. p, (2012), Principle of Lender Liability, Uk: Oxford university press.
10. MacQueen, H, (2011), “Faulty goods, rejection and connected lender liability”, The Edinburg Law Review, vol 15.
11. Rohner.R, (1975), “Holder in due cource in consumer transactions: requiem, revival, or reformation?” Cornell Law Review, Vol 60, N4.
12. Routledge-Cavendish Publishing Staff, Business law, 2edn, London: Cavendish.
13. Ruff. A, (2005), Contract Law, 4th ed, London: Sweet & Maxwell, 2005.
14. The Law Commission,(2012), “The report of commission on consumer redress for misleading and aggressive practices”, N 332: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236079/8323.pdf .
15. The report of Commission on Consumer redress for misleading and aggressive practices, 97:https://www.lawcom.gov.uk/project/consumer-redress-for-misleading-and-aggressive-practices/ (last seen: 1/1/2018).
16. Vandone. D, (2012) Consumer credit in Europe, Berlin: Physica-verlag(Springer).
17. Whitmore. J, (1975), “Consumer Credit Act 1974”, The Law Teacher, Vol 9, No.1: www.heinonline.org (last seen:September 2017).