نقش رویه قضایی محاکم در توسعه حقوق اداری ایران

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 قوه قضاییه

چکیده

در نظام‏های حقوق اداری پیشرو، رویۀ قضایی به‌عنوان مهم‌ترین منبع قواعد حقوقی در کنار قانون، قرار دارد؛ چرا که قانون به تنهایی نمی ‏تواند نظام حقوقی را تغذیه نماید. هر‌چند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویۀ قضایی غالباً به‌عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون و نه به‌عنوان منبع اصلی مورد توجه بوده لکن نقش دادگاه‏های اداری، خصوصاً در رأس آن‌ها دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویۀ قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری، بسیار مهم و حیاتی بوده و از این طریق می‏تواند نقش مهم و مؤثری در اعتلا و پرورش حقوق اداری ایفا نماید. مقالۀ حاضر، با استفاده از روش مطالعه و بهره ‏گیری از نمونه‏ های عملی (پروندۀ قضایی) جهت تبیین نقش رویۀ قضایی محاکم در توسعۀ حقوق اداری با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری به رشتۀ تحریر درآمده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی ضرورت به‌کارگیری رویۀ قضایی محاکم با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اداری، به نقش رویۀ قضایی محاکم در توسعۀ حقوق اداری پرداخته شود.
 

کلیدواژه‌ها


1.Calvez, F. (2006), Length of court proceedings in the Member States of the Council of
Europe based on the Case Law of the European Court of Human Rights, Report
adopted by European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) at its 8th plenary
meeting, Strasbourg: CEPEJ, available at: www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/delais/
Calvez_en.pdf.
2.Colin,R.Munro(1987), Studies in Constitutional Law, Batterworth.
3.Harlow, carol(2006),” Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values”, The European Journal of International Law “Vol. 17 no1.
4.L. N. Brown-J. S. Bell(1998), French administrative law, Clarendon, Oxford.
5. Ponzetto and Ponzetto and Fernandez, (2008), Case law versus statute law, Journal of Legal Studies, Vol. 73 (2).
6.Villiers(M, de)( 2001), Dictionnaire de droit constitutionnel, 3e ed, Paris, Armand Colin.
7.Wade Sir William(2004), Forsyth Christopher; Administrative Law; 9th ed. Oxford: OUP.
8.Wade, H.W.R- Forsyth(2004), C.F: Administrative Law, ( London: Butterworths press, ninth edition.)
9.Waldron, J(2007), Legislation and the rule of law, Legisprudence, 1:1.