رویکردِ ترمیمیِ عدالت؛ آسیب شناسی و بهبودِ عملکرد

نویسندگان

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم،  بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد،  خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده  و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح  و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده-  به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی-  راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.
 

کلیدواژه‌ها


د- منابع لاتین
41- Herman, Susan (2004) Is Restorative Justice Possible without a Parallel System for Victims? www.ssw.ch.umn.edu/rjp resources/pdf - A book chapter from Howard Zehr and Barb Toews, Eds., Critical Issues in Restorative Justice, Monsey, New York: Criminal Justice Press
42- Johnstone, Gerry (2002) Restorative Justice: Ideas, values, Debates, USA and Canada: willan publishing
43- Latimer, Jeff and Steven Kleinknect (2000) the effects of Restorative Justice Programming, A review of empirical.www.Restorativejustice.org.uk/pdf/hwrjsto
44- Llewellyn, Jennifer J & Robert Howse (1998) Restorative Justice - a Conceptual Framework, www.lcc.gc.ca/en/themes/sr/rj/howse/howse- main.asp
45- Marshall, Tony F (1999) Restorative Justice, an Overview, London ssw.che.umn.edu/rjp/resources/resource,1999,htm
46- Sylvester, Douglas J (2003) Myth in Restorative Justice History, Utah Law Review.www.UTAH LAW Review.com
47- Van Ness, Daniel w (1993) New Wine and Old Wineskins: Four Challenges of Restorative Justice, Criminal Law Forum
48- Walker, Nigel, Why Punish? (1991) New York: Oxford University Press
49- Weitekamp, Elmar (1991) the History of Restorative Justice, Criminal Justice Press
50- Wright, Martin (2002) an international approach, what is Restorative Justice? Paper to seminar in Honour of Gunnal Marne, Mediation and Restorative Justice, Stockholm, 18April
51- Zehr Howard (1990) Changing Lenses, a New Focus for Crime and Justice, Pennsylvania: Herald Press