قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی در حقوق ایران و تطبیقی

نویسندگان

مرکز تحصیلات تکمیلی

چکیده

چکیده:
با تشکیل قرارداد حساب جاری بانکی ، حسابی تحت عنوان و به نام متقاضی نزد بانک افتتاح می‌شود. مطابق آنچه که از مفاد این قرار داد و قصد طرفین قرارداد دانسته می‌شود، بانک در مقابل صاحب حساب متعهد می‌گردد کلیه وجوهی را که صاحب حساب یا اشخاص ثالث قصد واریز به این حساب دارند را بپذیرد، و متقابلاً صاحب حساب حق واریز وجوه به این حساب را خواهد داشت. عین وجوه واریزی به این حساب به تملک بانک در آمده و بانک معادل وجوه دریافتی مدیون صاحب حساب می‌گردد، لذا صاحب حساب حق خواهد داشت در هر زمان با صدور چک  عین وجوه واریزی خویش را از بانک مطالبه، نماید و بانک نیز متعهد می‌گردد و به محض مطالبه، دین خویش را به صاحب حساب یا هر شخص دیگر دارنده‌ چک، بپردازد. از میان تعهدات فوق تنها تعهد بانک به پذیرش وجوه واریزی تعهدی منجز بوده و به صرف انعقاد قرارداد بوجود آمده و قابل مطالبه می‌باشد و سایر تعهدات مندرج در این قرارداد معلق به  واریز وجوه به حساب می‌باشند و به صرف انعقاد قرارداد بوجود نیامده و قابل مطالبه نمی‌باشند، در این مقاله به بررسی قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی و نیز مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی این قرارداد پرداخته می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


ب-فرانسه

Boistel, PERCIS de droit Commercial, 1884, No880A.
Dalloz Repertoire de deroit Commercial et des societies, Emmanuel Verge et Georges Ripert, 1956.
Escarra, J. (1952). Cours de droit commercial. Librairie du Recueil Sirey.
Mezeaud, droit Civil, (T.2, Premier Volume, Montchrestin:1998)
Lacour, L. (1924). Précis de droit commercial (No. 04; K1005, L3 1924.).
RIPERT, G. (1963). Traite élémentaire de Droit Commercial, 2 tomos, 5." ed. Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence, Pichón et Durand-Auzias, 1964.

ج-انگلیسی

Alces, P. A. (2011). A theory of contract law: empirical insights and moral psychology. Oxford University Press.
Business English, newsweek international, press (2012), page 48
DiMatteo, L. A., Zhou, Q., Rowley, K., & Saintier, S. (Eds.). (2013). Commercial Contract Law: Transatlantic Perspectives. Cambridge Universit
Ellinger, E. P., Lomnicka, E., & Hare, C. (2011). Ellinger's modern banking law. Oxford niversity PressU.
General pran ciples of Malaysian law, 5th Edition, Lee meinpheng (2007), oxford fajar sdn. Bhd, page 343.