جبران خسارت متهم توسط دولت در فرایند عدالت کیفری ایران

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

چکیده

وقتی از جبران خسارت صحبت می‌شود، به طور معمول جبران خسارت بزه‌دیده متبادر به ذهن می‌شود. قانون‌گذار نیز نوعاٌ به جبران خسارات بزه‌دیده اشاره می‌کند، همانگونه که در مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری چنین امری را مدنظر داشته است. اما مقاله حاضر نه به جبران خسارات بزه‌دیده، بلکه به جبران خسارات متهم اشاره دارد. قانون آیین دادرسی 1291 و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به امکان جبران خسارات متهم توسط شاکی خصوصی غیرمحق اشاره کرده بودند. با این حال، هیچکدام از دو قانون مزبور به جبران خسارات متهم توسط دولت اشاره نداشتند؛ اما قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۴) به جبران خسارات متهم توسط دولت تصریح کرده که این امر از نکات برجسته قانون مزبور است و منطبق با اسناد بین‌المللی می‌باشد. عدم تصریح قانون اخیر به جبران خسارات متهم توسط شاکی غیرمحق مانع جبران خسارت وی نیست. چون طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر کسی زیانی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بنیادی است که با روش تحلیلی به تبیین جنبه‌های مختلف جبران خسارات متهم می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


Armbrust, Shawn (2004), When Money Isn't Enough: The Case for Holistic Compensation of the Wrongfully Convicted, 41 AM CRIM. L. REV. 157.
Baradaran, Shima, (2011), Restoring the Presumption of Innocence, 72 OHIO ST. L.J. 723, 728.
FREDERICK McLELLAN, MYLES (2013-2014), Innocence Compensation: the Private, Public and Prerogative Remedies, 45 Ottawa L. Rev. 59, Pp.59-92.
Gamble, Roger & Dias, Noel (2009), EQUALITY OF ARMS IS A BLESSED PHRASE: ITS MEANING UNDER INTERNATIONAL LAW, 21 Sri Lanka J. Int'l L. 187, 216.
Garrett, B. L (2011), Convicting the innocent: where criminal prosecutions go wrong, Cambridge, Harward University Press.
Godsey, Mark (2015), The Human Factors in Wrongful Convictions across National Borders, In: Understanding Wrongful Conviction, The Protection of the innocent across Europe and America, Edited by Luca Luparia, Wolters Kluwer, pp. 13-37.
Jong, Ferry de & Lent, Leonie van, (2016), The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle, 12 Utrecht L. Rev. 32, 49.
Herrmann, Joachim, (1974), The Rule of Compulsory Prosecution and the Scope of Prosecutorial Discretion in Germany, 41 U CHI. L. REV. 468, 469.
Killias, Martin (2015), Wrongful convictions as a result of political pressure, In: Understanding Wrongful Conviction, The Protection of the innocent across Europe and America, Edited by Luca Luparia, Wolters Kluwer, pp. 57-80.
NEGRI, STEFANIA, (2005), The Principle of "Equality of Arms" and the Evolving Law of International Criminal Procedure, International Criminal Law Review 5: 513-571, 513, Koninklyke Brill NV Printed in the Netherlands.
O'Boyle, Harris, D., M., and Warbrick, C., (1995) Law of the European Convention on Human Rights, Butterworths, London, 2018.
Quintard-Morenas, F. (2010), The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal Traditions, 58 The American Journal of Comparative Law, pp. 107-150.
Robert R. Rigg (1999), The Constitution, Compensation, and Competence: A Case Study, Published at The University of Texas School of Law, VOLUME 27, pp. 2-48.
Roberts, Paul and Zuckerman, Adrian (2010), Criminal Evidence, Oxford University Press, Oxford.
Sibley, N. W, COMPENSATION IN CASES OF WRONGFUL CONVICTION, Criminal Appeal and Evidence 254-304.
Shaw, John (2011), EXONERATION AND THE ROAD TO COMPENSATION: THE TIM COLE ACT AND COMPREHENSIVE COMPENSATION FOR PERSONS WRONGFULLY IMPRISONED, 17 Tex. Wesleyan L. Rev. 593-617.
Staszewski, Glen, (2009), Reason-Giving and Accountability, 93 MINN. L. REv. 1253. Pp. 56-84.
Taylor, Nick, (2002), Fixing the Price for Spoiled Lives: Compensation for Wrongful Conviction, criminal justice review 1991-2001, center for criminal justice studies, university of Leeds, www.leeds.ac.uk.law.ccjs.homepage.htm. Last visit, 06/09/2017.
Vuille, Joelle, Biedermann, Alex, Taroni, Franco, (2015), Accounting for the potential of error in the evaluation of the weight of scientific evidence, In: Understanding Wrongful Conviction, The Protection of the innocent across Europe and America, Edited by Luca Luparia, Wolters Kluwer, pp. 39-55.
The Causes of Wrongful Convictions, THE INNOCENCE PROJECT, http://www.innocenceproject.org/understand/ (last visited February 13, 2011); see also Causes and Remedies, NORTHWESTERN LAW, http:// last visited 25/08/2017.