ارزیابی دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تروریسم

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، دانشکده حقوق

2 دانشگاه علوم تحقیقات اصفهان

چکیده

چکیده
حقوق‌دانان به درستی مهم‌ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته‌اند. تنها استثنای پیش‌بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین‌الملل عرفی پیش‌دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب‌الوقوع و اجتناب‌ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده‌اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه‌های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه‌ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق‌دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت‌ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده‌اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش‌های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه‌های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی‌کند و رویه مدونی هم نزد دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه‌گآن‌های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


Aishabibi M. (2013), Twofold Nature of International Customary Norms Formulated by International Law Commission and International Law Association, World Applied Sciences Journal, 26 (8), Pp. 1090-1093.
André da Rocha, Ferreira Cristieli, Carvalho Fernanda, Graeff Machry, Pedro Barreto, Vianna Rigon. (2013), Formation and Evidence of Customary International Law, UFRGS Model United Nations Journal, Vo1, 2013, Pp. 182-201.
Baker, Roozbeh (Rudy) B. (2010), Customary International Law in the 21st Century: Old Challenges and New Debates, European Journal of International Law, 21 (1), Pp. 173–204.
Clark Arend, Anthony. (2003), International Law and the Preemptive Use of Military Force, WASHINGTON QUARTERLY, SPRING 2003, Pp. 89–103.
Crema, Louigi. (2010), Disappearance and New Sightings of Restrictive Interpretation(s), European Journal of International Law, 21 (3), Pp. 681–700.
Fallon, Jr., Richard H. (2014), Three Symmetries between Textualist and Purposivist Theories of Statutory Interpretation and the Irreducible Roles of Values and Judgment within Both, Cornell Law Review, Volume 99, 4May 2014, Pp. 685-734.
Goldsmith J. L. and Eric A. Posner. A Theory of Customary International Law, John M. Olin Law & Economics Working Paper, No.63 (2d Series), cildraftnov4, pp. 1-82.
Jonas, David S., Saunders, Thomas N. (2010), The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive Methods, Vanderbilt Journal of Transnational Law, VOLUME 43, NUMBER 3, May 2010, Pp. 565-69.
Kirgis, Frederic L., (1987), Custom on a Sliding Scale, AMERICANJOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Vol. 81, Pp. 146-151.
Maggs, Gregory E. (2007). How the United States Might Justify a Preemptive Strike on a Rogue Nation's Nuclear Weapon Development Facilities Under the U.N. Charter, Syracuse Law Review, 57, Pp. 456-469.
Maggs, Gregory E. (2006). The Campaign to Restrict the Right to Respond to Terrorist Attacks in Self-Defense Under Article 51 of the U.N. Charter and What the United States Can Do About It, Regent Journal of International Law, 4, Pp. 149-174.
Petersen N. (2008). Customary Law without Custom? Rules, Principles, And The Role Of State Practice In International Norm Creation, The American University International Law Review, 23 (2), Pp. 275-311.
Robert J. Delahunty and John Yoo, the Bush Doctrine: Can Preventive War Be Justified, 32 Harv. J.L. & Pub. Pol'y 843 (2009), Pp. 843-865.
Scharf, Michael P. (2010). Seizing the “Grotian Moment”: Accelerated Formation of Customary International Law in Times of Fundamental Change, Cornell International Law Journal Vol. 43, Pp. 439-469.
Scharf, Michael P. (2014), Accelerated Formation of Customary International Law, Case Western University School of Law Faculty Publications, Paper 1167, pp. 304-342.
Tams, Christian J. (2009). The Use of Force against Terrorists, EJIL, Vol. 20 No. 2, Pp. 359 – 397.
Thou Gathii J. (2005), Assessing Claims of a New Doctrine of Pre-Emptive war under the Doctrine of Sources, Osgoode Hall Law Journal, 43 (1&2), Pp. 67-103.
Waibel M. (2011). Demystifying the Art of Interpretation, the European Journal of International Law, 22 (2), Pp. 571–588.
Weisburd A. M. (2009). The International Court Of Justice and The Concept Of State Practice, The University of Pennsylvania Journal of International Law, [Vol. 3:2], Pp. 295- 372.
Bederman, David J., Borgen, Christopher J., Martin, David A, International law: A handbook for judges, Last visited May 2016 at: http://www.judicialmonitor.org/archive_0906/generalprinciples.html.
Krisch, Nico, Self-Defense and Collective Security, Last visited July 2016 at: http://www.mpil.de/files/pdf2/beitr151.pdf.
Hollis, Duncan B, the Existential Function of Interpretation in International Law. Interpretation in International Law, Last visited August 2016 at: http://ssrn.com/abstract=2330642.
International Law Association London Conference, Public Policy as a Bar to Enforcement of (Foreign) Arbitral Awardshttp, Last visited June 2016 at: www.academia.edu/26277. International_Law_Association_London_Conference_2000_Committee_on_International_Commercial_Arbitration_Quote_Keeping_theUnruly_Horse_In_Control_Starski, Paulina.Legitimized Self-Defense – Quo Vadis Security Council?, Last visited July 2017 at: https://www.ejiltalk.org/legitimized-self-defense-quo-vadis-security-council/.
A more secure world: our shared responsibility, Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 2 December 2004, Attached to Resolution A/59/565.
In larger freedom: towards development, security and human rights for all, Report of the Secretary-General, 21 March 2005, Attach to the Resolution A/59/2005.
The Vienna Convention on the Law of Treaties, (entered into force on 27 January 1980).
UN Security Council Resolutions 1368 (2001), 1373 (2001), 1378 (2001), 1377 (2001), 1390 (2002), 1455 (2003), 1456 (2003), 2038 (2012), 2249 (2015).
UN General Assembly Resolutions A/RES/59/314 (2005) and A/RES/60/288 (2006).