از حقوق بشر تا حقوق شهروندی؛ از فاعلیت تا مشارکت

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

در چارچوب حق‌های بشری، می‌توان با تکیه ‌بر معنای «فاعلیت هنجاری» از مفهوم مبهم کرامت ذاتی پرده برداشت و بر مبنای نقش حق‌های بشری در پاسداری از «شخص بودن» انسان، به‌سوی فهم چیستی حق‌های بشری و تعیین مصادیق آن راهی گشود. همچنین در چارچوب حقوق شهروندی با تکیه ‌بر اهمیت نقش سیاسی متمایزکننده‌ی افراد جامعه در شکل دادن و حمایت از زندگی جمعی، آن‌ها می‌توانند شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی را به شکل برابر تعیین کنند. این موقعیت، نه‌تنها حق برابر به ‌منظور بهره‌مندی از خیرهای جمعی ناشی از مشارکت سیاسی را تضمین می‌کند؛ بلکه تکالیف برابری را به‌منظور حمایت و تقویت آن‌ها در برمی‌گیرد. در این رابطه، شهروندی «حق بر داشتن حق‌ها» را شکل می‌دهد و از این منظر که این توانایی را به خود شهروندان واگذار می‌کند تا تصمیم بگیرند خواهان چه حق‌هایی هستند و چطور اعمال می‌شود؛ متمایز از حقوق بشر تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Bellamy, Richard, 2014, The theories and practices of citizenship, in Bellamy, Richard and Kennedy-Macfoy, Madeleine (ed), citizenship (Critical Concepts in Political Science), volume I, Routledge.
Bellamy, Richard. 2008, Citizenship (a very short introduction), Oxford: Oxford University Press.
Berlin, I. 1984, two concepts of liberty, four essays of liberty, oxford: oxford university press.
Caetano, J. C. R. (2013), Citizenship and Civil Society, Migration and Integration in European Discourse, Law and Policies, P.6 Available At: https://koppa.jyu.fi/en/courses.
Griffin, James, 2000, Welfare Rights, The Journal of Ethics, Volume 4, Issue 1–2, 27–43.
Griffin, James, 2001, Discrepancies Between The Best philosophical Account Of Human rights And The International Law Of Human Rights, In Proceedings Of The Aristotelian Society, Vol. CI (1), 1-28.
Griffin, James, 2001, first steps in an account of human rights, European Journal of Philosophy, Volume 9, Issue 3, 306-327.
Griffin, James, 2008, On Human Rights, Oxford: Oxford University Press.
Hart, H. 1982, Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory, Oxford: Clarendon Press, Hohfeld, W. 1917. “Fundamental Legal Conceptions, as Applied in Judicial Reasoning”, Yale Law Journal, 26, 710-770.
Ignatieff, M. 2000, The Rights Revolution, Toronto, Anansi.
Kolakowski, 1990, Leszek, Modernity On Endless Trial, The University Of Chicago Press.
Miller, D, 1991. liberty, oxford: oxford university press.
Mosler, H; 1974, The International Society as a Legal Community, Recueil des Cours, Collected of the Hague Academy of International Law, vol. 140.
Neil Maccormick, “Children’s Rights: A Test-Case For Theories Of Rights,” Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy, Vol. 62, No. 3, 1976, p. 311; See Joseph Raz, The Morality Of Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1986), p180 in Wenar, Leif. (2005): p. 241.
Neil MacCormick, “Rights in Legislation,” in Law, Morality and Society: Essays in Honour of H.L.A. Hart, ed. P.M.S. Hacker and Joseph Raz, Oxford: Oxford University Press, 1977, pp. 189–209.
Satyanarayana, D. 2015, an exploration on nature of human rights, International Journal of Academic Research, Vol.2, Issue-4(3), October-December, 304-308.
Shestack, J.1998, The Philosophic Foundations of Human Rights, Human Rights Quarterly, Vol. 20, No. 2, 201-234.
Stanford Encyclopedia Of Philosophy, Rights, The Form Of Rights: The Hohfeldian Analytical System, Available At: Https://Leibniz.Stanford.Edu/Friends/Preview/Rights/.
T. H. Marshall, 1965. Class, Citizenship, and Social Development, New York: Anchor.
two concepts of liberty, 1984, four essays of liberty, oxford: oxford university press.
Veronica, Dzatkova, The Role of Civil Society in Public Governance, RAP, 2016(2), 373-383.
W. Kymlicka and W. Norman, 1994, “Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory”, Ethics 104, 352–381.
Waldron, j. 1995, introduction, theories of rights, (ed.) j. Waldron, oxford: oxford university press.
Wellman, A Theory of Rights, Totowa, New Jersey: Rowman & Allanheld. pp. 25–26; in Wenar, Leif. (2005). pp. 241.242.
Wenar, Leif, (2008), “The Analysis of Rights” in The Legacy of H. L. A. Hart ed. M. Kramer, C. Grant, B. Colburn, A. Hatzistavrou (Oxford): 251-73.
Wenar, Leif, 2005, “The Nature of Rights”, Philosophy and Public Affairs 33 no.3: 223-253.
White, Gordon, 1994, “Civil Society, Democratization and Development (I): Clearing the Analytical Ground”, Democratization, Volume 1, 375-390.