قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا

نویسنده

دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

برابر قاعده ابتکار عمل خصوصی، اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی صاحب اختیارند و حقوق دادرسی، آزادی اراده ایشان را پاس می‌دارد؛ هرچند بر حسب شرایط، قیدهایی بر این آزادی وارد می‌کند. در عین حال در فرض تعدد خواهان یا خوانده، استرداد دادخواست و دعوا مسائل پیچیده‌ای را پیش می‌کشد که راه‌حل آن در قانون نیامده و باید بر اساس تحلیل حقوقی و لحاظ داده‌های مختلف از قبیل وجود یا عدم رابطه‌‌ی تضامن میان خواهان‌ها، تجزیه‌پذیر بودن یا نبودن دعوا و نیز مسؤولیت تضامنی خواندگان، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه‌ی دعوا، احکام مناسب را در چارچوب اصول دادرسی استنباط نمود. در فرض فقدان رابطه تضامن میان خواهان‌ها و تجزیه‌ناپذیری دعوا، نمی‌توان به یکی از ایشان اجازه استرداد دادخواست یا دعوا را داد؛ زیرا این اقدام ادامه دادرسی را نسبت به دیگر خواهان‌ها با چالش روبرو می‌سازد. در صورت مسوولیت تضامنی خواندگان، استرداد دعوا علیه یکی از آنان، از مسؤولیت دیگر خواندگان نمی‌کاهد و آنان در برابر خواهان همچنان مسؤولیت تضامنی دارند، لذا ادامه رسیدگی با اصول دادرسی مطابق است. پس از پایان مذاکرات طرفین نیز، اگر برخی از خواندگان با پس گرفتن دعوا از سوی خواهان مخالف باشند، دادرسی با حضور آنان تداوم می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


Browne Kevin and Margaret J Catlow (2010), Civil litigation, College of Law Publishing, Great Britain.
Fuhua Wang (2014), From ‘Trial Management’ to ‘Case Management’, in C.H. (Remco) van Rhee and Fu Yulin, Civil Litigation in China and Europe, Springer.
Grainger, Ian and Michael Fealy (2000), The Civil Procedure Rules in Action, Second Edition, Cavendish Publishing Limited, London.
Jolowicz, J.A. (2000), On_Civil_Procedure, 2 edition, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
Loughlin, Paula and Stephen Gerlis (2004), Civil Procedure, 3 edition, Cavendish Publishing Limited, London.
Uzelac, Alan (2014), Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems, 1 edition, Springer, 1 edition.
Wall, Andrea (2014), Austria & Germany: A History of Successful Reforms, in C.H. (Remco) van Rhee and Fu Yulin, Civil Litigation in China and Europe, Springer.
Yulin, Fu (2014), Social Harmony at the Cost of Trust Crisis: Goals of Civil Justice in China. In Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems, 1 edition, Springer.