دفاع اختلال روانی در زمان ارتکاب جرم: تقابل حقوق متهم با منافع قربانی در حقوق کیفری بین‌المللی

نویسنده

دانشگاه بو علی سینا

چکیده

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه‌های کیفری بین المللی نمود و پس از مدتی نیز دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت تا بدینوسیله پاسخی در برابر جنایات ارتکابی، مسئول شناختن مرتکبین و تسکین آلام قربانیان باشد. اما با توجه به آن که دادگاه‌های مزبور نمی‌توانستند حقوق متهم را نادیده انگارند، مقرراتی نیز در این زمینه در اساسنامه آن‌ها پیش بینی گردید. از جمله حقوقی که متهم واجد آن گردیده است استناد به دفاعیاتی از جمله دفاع اختلال روانی است که به عنوان مانعی برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است و در صورت اثبات، باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می‌شود. در این راستا، قربانیان جرایم نیز باید عدالت را اجرا شده تلقی کرده تا برقراری صلح و آرامش و اعاده نظم به عنوان اهداف حقوق کیفری بین المللی تأمین شود. اما بازگشت افراد تبرئه شده یا کسانی که مدت مجازات کاهش یافته را تحمل کرده اند به مناطقی که جرایم خطیر بین المللی در آن جا رخ داده بدون آن که درمان و معالجه‌ای نسبت به آنان صورت پذیرفته تا حالت خطرناک آنان از بین برود نمی‌تواند با اهداف فوق الذکر هماهنگ باشد. این درحالی است که رویه و مقررات دادگاه‌های کیفری بین المللی در زمینه دفاع اختلال روانی نه تنها حقوق متهم، بلکه منافع قربانیان را نیز مورد بی توجهی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


Bassiouni, Cherif(2012), Introduction to international criminal Law, Second Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers.
Brady, Helen(2001), "Disclosure of Evidence" in Roy s. Lee, Hakan Friman, Silvia A, Fernandez de Gurmendi, Herman Von Hebel and Darryl Robinson(eds), The international Criminal Court: Elements of Crims and Rules of procedure and Evidence, transnational Publishers inc.
Carlsmith, Kevin M; Darley, John M; Robinson, Paul H(2002), “Why we do punish? Deterrence and just Deserts as Motives for Punishment”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.83, P. 284-299.
Cassese, Antonio(2003),” The influence of the European Court of Human Rights on international Criminal Tribunals –some Methodological Remarks”, Human Rights and Criminal Justice for the down trodden , Martinus Nijhoff Publishers .
Cyrer, Robert; Friman, Haken; Robinson, Darryl; vilmshurst, Elizabeth (2010), An Introduction to international criminal Law and Procedure, Second Edition, Cambridge University Press.
Dinstein, Yoram(1996), War Crimes in international law, Martinus Nijhoff Publishers.
Drumbl, Mark A (2007), Atrocity , Punishment and international Law, Cambridge University Press.
Geert, Jan Alexander Knoops(2008), Defenses in contemporary international criminal Law, Second Edition. Martinus Nijhoff Publishers.
Henham, R (2003),” Some issues for sentencing in the international criminal Court”, International and comparative Law Quarterly.
Vol.52, P. 81-114.
Janjac, K (2013), The mental Element in the Rome statute of the international criminal Court, Wolf Legal Publishers.
Krug, Peter (2000),” The emerging mental incapacity defense in international criminal Law: Some initial questions of implementation”, American Journal of International Law, Vol. 94, P. 317-335.
May, Richard; Weirda. Marieke (1999),”Trends in international criminal Evidence :Nuremberg , Tokyo, The Hauge and arasha”, Columbia Journal of Transactional Law Associations, Vol.37, P. 725-765.
Morse, Stephen j (2011),” Mental disorder and criminal Law”, Journal of criminal law and Criminology, Vol.101, p. 885-968.
Murphy, Peter (1985), A Practical Approach to Evidence, second edition. Financial training publications.
Noll, Richard (2009), encyclopedia of schizopherenia and other psychotic disorders, third edition, facts on file.
Shinderman, Adam b (2013),” The Devil’s Advocate :Using Neuroscientific Evidence in international criminal trials?”, Brooklyn Journal of international Law , Vol. 38, P. 655-698.
Salton, C.A (1990),” Mental incapacity and liability insurance Exclusionary clauses: the Effect of insanity upon intent”, California Law Review, Vol. 78, P. 1027-1068.
Sparr, Landy f (2005),”mental Incapacity defenses at the war crimes tribunal: Questions and controversy “, The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, Vol.33, P. 59-70.
Yeo, Stanley (2008),” The insanity Defense in the criminal Law of the commonwealth of Nations”, Singapore Journal of Legal Studies, Issue December, p. 241-263.
Zaibert, Leo (2006),” Punishment and Revenge”, Law and Philosophy , Vol . 25, P. 81-118.