ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی

نویسندگان

دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

بازار مشتقه مشتمل بر قراردادهای آتی و اختیار معامله از جمله نوآوری‌های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است. یکی از ویژگی‌های ممتاز این بازار تضمین تعهدات مشتریان در قالب نظام ودیعه است. سرمایه‎گذاران بازار مشتقه هم‌زمان با ورود به این بازار باید وجهی را  که بدان «وجه تضمین» یا «ودیعه» گفته می شود برای تضمین تعهدات خود تودیع کنند و تا زمانی که قرارداد باقی است، با توجه به نوسانات بازار و کاهش و افزایش ارزش قرارداد، وجه تودیع شده را ترمیم کنند. ویژگی‌ها، تنوع و متغییر بودن «وجه تضمین» یا «ودیعه» از آن ماهیتی منحصر به فرد ساخته است.
در این تحقیق ضمن بیان مفهوم، انواع و کارکرد «وجه تضمین»، ماهیت آن با نهادهایی چون ودیعه، قرض، وجه التزام، رهن و وثیقه مقایسه شده و به این نتیجه رسیده است که وجه مذکور به‌رغم شباهتی که با بسیاری از نهادهای پیش‌گفته دارد، با وثیقه انطباق بیشتری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


A.Horcher, Karen, (2005), Essention of Finacial Risk Management, John Wiley & Sons.
F. Derson, David, (2000), Optin on Foreign Exchange, John Wiley & Sons.
L.Gastineau, Gary, (1999), Dictionary of Financial Risk Management, John Wiley & Sons.
Goodman, Jordan Elliot, (2003), Finance And Investment Handbook, Barron’s Educational Series, Inc.
Jorion, Philipe, (2003), Financial Risk Manager Handbook, John Wiley & Sons.
Lawrence. R, Moelmann, (2009), The Law of Performance Bonds, American Bar Association.
L. Gastineau, Gary, (1999), Dictionary of Financial Risk Management, John Wiley & Sons.
Loader, Daivid, (2005), Clearing And Settlement of Derivatives, Elsevier Butterworth.
Lofton,Todd, (2005) Getting Started in Futures, John Wiley & Sons.
Lore, Marc; Borodovsky, Ler, (2000), Financial Risk Management, Butter worth- Heinemann.
Mann, Richard, (1998), Essential of Business Law, United State of America, Thomson Publishing Company.
Mishra, Bishnupria, (2007), Financial Derivatives, Anura Jain For Exel Book.
Readhead, Kith, (2008), Personal Financial and Investment: A Behavioural Finance Perspective, Rout ledge.