نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکار ناپذیر برای تامین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیش بینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر می شود که از کلیه دلایل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویت های رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارایه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگر مکانیزم های لازم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیش بینی مشارکت فعالانه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد. دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهد و به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.
 

کلیدواژه‌ها


Asimow, Micheal and Dotan ,Yoav(2016) “Open and Closed Judicial Review of Agency Action:The Conflicting U.S. and Israeli Approaches”, The American Journal Of Comparative Law, Vol. 64, November 9.
Bowman, Harold.M (1906),”American administrative tribunals”, Political Science Quarterly, Vol.21,No.4,dec.
Cane, Peter(1992), “ In Introduction to Administrative Law”, Second Edition, Clarendon Press, Oxford.
Davis, Kenneth culp(1942), “An Approach to Problems of Evidence in the Administrative process”, Harvard Law Review. Vol.55. No.3. Jan.
De Villiers, Bertus(2013), “Burden of proof and standard of proof in the WA state administrative tribunal- a case of horses for courses”, university of Queensland Law Journal, vol 32(1).
Frydman, M Patrick,(2008) “Aministrative Justice In Franc”, 11th Annual AIJA Tribunals Conference , in association with the Council of Australasian Tribunals, 5-6 June.
Gellhorn, Ernest(1971) ”Rules of evidence and official notice in formal administrative hearings” ,Duke Law Journal, number1.
Glicksman, Eliot B(1999), “The Modern Hearsay Rule Should Find Administrative Law Application”, Nebraska Law Review, vol78.
Groves, Matthew and Lee, H.P.(2007), “Australian Administrative Law: Fundamentals, Principles and Doctorines”, Cambridge University Press.
Jacobs, Laverne and Baglay, Sasha and Kwok, Melissa and Mavrikkou, Maria and Tay, Ki lin,(2011) “The Nature of Inquisitorial Processes in Administrative Regimes: Global Perspectives Research Workshop Report”, Canadian Journal of Administrative Law and Practice, Vol. 24.
Kuehnle ,WillIam.H(2005), “Standard of Evidence in Administrative Proceedings”, New York Law School Law Review, vol 49.
Nason,Sarah(2015) ” Understanding administrative justice in wales: Full report including executive summary”, Bangor University, November 2015.
Pierce,Jr, Richard J and Shapiro,Sidney A and Verkuil, Paul R(2004), “Administrative law and process”, Fourth Eition, Foundation press, New York.
Utton, Albert,E(1979), ”The use of the substantial evidence rule to review administrative findings of fact in New Mexico”, New Mexico Law Review,winter.
Wade, H.W.R(1977),” Administrative Law”, Fourth edition, Clarendon Press, Oxford.
Yardley, D.C.M(1986), “Principles of Administrative law”, second edition,London, Butterworths.