بررسی فقهی- حقوقی اوراق استصناع موازی

نویسندگان

1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

  در دهه­ ی اخیر استفاده از ابزار مالی، به­ عنوان روش‌ تامین سرمایه ‌ی مورد نیاز دولت، موسسات عمومی و شرکت‌های تجاری، مورد توجه قرار گرفته است. از این ابزار برای ایجاد رونق اقتصادی و انجام پروژه‌های بزرگ تولیدی و سازندگی بهره برده می‌شود. یکی از این ابزار مالی، اوراق استصناع است که به­ویژه به دلیل ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه‌گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است. در کشور ما نیز ابعاد اقتصادی‌ و فقهی این روش تامین سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و به سمت اجرایی شدن پیش می‌رود.در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت روابط قراردادی ناشی از انتشار این اوراق و آثار حقوقی آن هستیم. هم­چنین شرایط لازم برای ناشر اوراق استصناع و احکام انتشار این اوراق از حیث حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها