تعدد اقرار در جرایم علیه عفت عمومی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه شهید مطهری

چکیده

  کشف حقیقت همواره از دغدغه­های مهم در علوم مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی بوده است. در مسائل جزایی برای کشف حقیقت به ادله­ای با عنوان «ادله­ی اثبات» متوسل می­شوند؛ از جمله­ی این ادله و یا به تعبیری ملکه­ی آن­ها، اقرار است که جایگاه خاصی در قضای اسلامی داراست. در حقوق جزایی اسلام، ارزش اثباتی این دلیل در جرایم مختلف متفاوت بوده و همین تفاوت و سعی در کشف نظر شارع، معرکه­ی آرا در میان فقها شده است.در این مقاله با حفظ روش فقها در طرح و نقد نظریه­ها، به بررسی و پاسخ این پرسش بنیادین و مهم خواهیم پرداخت که اقتضای قاعده در جرایم علیه عفت عمومی کفایت یک باراقرار یا لزوم تعدد آن است؟ با بررسی ادله و عبارات فقها در باره­ی «حدود» روشن می شود در برخی حدود تعدد اقرار با عدد خاصی شرط است و در برخی، یک بار اقرار بر اساس قاعده­ی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» کافی است. و از آنجاکه حدود با هم متفاوت هستند نمی­توان دلیلی را که در خصوص تعدد اقرار در یک حد خاص آمده به سایر حدود سرایت داد.

کلیدواژه‌ها