طلب ممتاز

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

  اگرچه اصل بر تساوی طلبکاران است؛ با این حال، گاه قانون‌گذار با هدف حمایت از طلبکارانی خاص، طلب آنها را ممتاز قرار می‌دهد. امتیاز این دسته از مطالبات، کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون است؛ وصفی که سبب ترجیح طلبکاران ممتاز بر سایر طلبکاران می شود.

کلیدواژه‌ها


1- Andrew Hicks, S. H. Goo, (2008), Cases and Materials on Company Law, oxford. 2- Ann Robinson, (1981), L'incidence des privilèges et des hypothèques sur le régime légal de la société d'acquêts, Les Cahiers de droit, vol. 22. 3- Alain Fournier, (2009), Privileges Generaux, Rép. civ. Dalloz. 4- Eugene Clark, Sutee Supanit, (2006), Thai Insolvency Law: One Step towards the Development of the Legal Infrastructure for a Revitalised Economy, Roman Tomasic. 5- Goode, (1997), Principle of Corporate Insolvency Law, Sweet & Maxwell. 6- Gene F Turnwald, (2010), consumer bankruptcy protection in Michigan, eloquent books. 7- Hélène Forster et Julien Milinkiewicz, (2004), Le Principe d’égalité Entre les Créanciers, Séminaire de droit des procédures collectives, Dea de Droit des Affaires, Strasbourg. 8- J. Kilpi, (1998), The Ethics of Bankruptcy, Routledge, London. 9- J.Ziegel, (1994), Preferred Priority in Bankruptcy, Current Developments in International and Comparative Corporate Insolvency Law, Clarendon Press, Oxford. 10- M. Tancelin, (1967), Priorité d'un privilège sur une hypothèque assortie d'une clause de dation en paiement, Les Cahiers de Droit. 11- Olivier BARRET, (2010), PRIVILÈGES MOBILIERS, Rép. civ. Dalloz. 12- Olivier BARRET, (2007), PRIVILÈGES IMMOBILIERS, Rép. civ. Dalloz. 13- Omran KAHIL, (2011), L’Égalite Entre Les Creanciers Dans Le Cadre De La Saisie Attribution, Thèse, L’Université Lille 2. 14- P.B. Mignault, (1916), Le Droit civil canadien, tome 9, Montréal, Wilson et Lafleur.
15- Rizwaan Jameel Mokal, (2011), Priority as Pathology: The Pari Passu Myth, Cambridge Law Journal. 16- Rosalind mason, (2006), Insolvency Law in Australian, Roman Tomasic. 17- Simler (Philippe) et Delebeque (Philippe), (2000), Droit civil, Les Suretes , La Publicite fonciere , 3e edition, Dalloz, Paris. 18- Stacey Steele, (2006), Insolvency Law in Japan, Roman Tomasic. 19- Vanessa Finch, (2000), Is Pari Passu Passé? Ins. Law. 20- Venessa Finch, (2009), Corporate Insolvency Law, Cambridge University Press. 21- V. H. ROLAND et L. BOYER, (1992), Adages du droit français, 3eéd., Litec