نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

  شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریمهای اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم واردات نفت خام از ایران در کشورهای عضو اتحادیه، در بخش مالی علیه بانک مرکزی ایران و هم چنین علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کند. در این میان تحریم واردات نفت خام از اهمیت بیشتری برخوردار است که لازم است، در کنار مباحث و مناقشات سیاسی و اقتصادی جاری پیرامون این تحریم نفتی، مشروعیت آن از منظر حقوق بین الملل نیز مورد بررسی قرار گیرد. آیا تحریم نفت اتحادیه اروپا، در راستای تحریمهای شورای امنیت علیه ایران می باشد؟ کشورها و سازمانهای بین المللی تا چه حد در تفسیر و اجرای قطعنامه های شورای امنیت صلاحیت دارند؟ هدف از این پژوهش این است که اقدام اتحادیه اروپا در خصوص تحریم نفت ایران و مشروعیت آن، از طریق تفسیر قطعنامه های شورای امنیت، اصول منشور ملل متحد و نیز مقررات اتحادیه اروپا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها‫1- A Abass, "Regional Organizations and the Development of‬‬ ‫‪Collective Security :Beyond Chapter VIII of the UN Charter”,‬‬ ‫‪Oxford: Hart Publishing, 2004.‬‬
Downloaded from jlviews.ir at 10:03 +0430 on Wednesday July 4th 2018
2-Crawford, J., A. Pellet & S. Olleson, “The Law of International Responsibility ” Oxford: Oxford University Press, 2010 3- Eeckhout, Piet “EU External Relations Law”, Oxford University Press, 2011. 4- Gowlland, Debbas, “United Nations Sanctions and International Law “The Hague: Kluwer Law International, 2001.
1- Burdeau, G.”Les effets juridiques des résolutions du Conseil de sécurité sur les contrats privés‟ in “United Nations Sanctions and International Law, Gowlland Debbas (Ed), The Hague: Kluwer Law International, 2001. 2-Calamita.N. Jansen “Sanctions, Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue” Vanderbilt Journal of transnational Law, Volume 42, Number 5, November 2009. 3-Dupont, Pierre-Emmanuel,” Countermeasures and Collective Security: The Case of the EU Sanctions against Iran “Journal of Conflict and Security Law, vol. 17, 2012. (Forthcoming) 4-Jochen, Frowein . “Unilateral Interpretation of Security Council Resolutions: a Threat to Collective Security? In Völkerrecht – Menschenrechte Verfassungsfragen Deutschlands und Europas: Ausgewählte Schriften, Jochen A .Frowein. (Eds), 2004. 5-Joyner, D H, „The Security Council as a Legal Hegemon‟,Georgetown Journal of International Law, vol.43 ,2012. 6-Sicilianos, L. A., ‘Countermeasures in Response to Grave Violations of Obligations Owed to the International Community’, in:” The Law of International Responsibility” J. Crawford, A. Pellet & S. Olleson (Eds), Oxford: Oxford University Press, 2010.
Downloaded from jlviews.ir at 10:03 +0430 on Wednesday July 4th 2018
7-Wood, Michael C., “The Interpretation of Security Council Resolutions”, Max Planck Yearbook of United Nations Law.vol.73, 1998.
1- Cf. Mavrommatis Palestine Concessions (U.K. v. Greece), P.C.I.J. (ser.A) No. 3. 1924. 2- The Queen, ex parte Centro-Com Srl v. HM Treasury and Bank of England, ECJ, Case C-124/95, Judgment of ١٤ January 1997. 3- Kadi v. Council and Commission, ECR II 3649, Case T– 315/01, 2005, paras 367–376.
1- A. Pellet on the fourth report of the Special Rapporteur on State Responsibility (A/CN.4/444 and Add.1-3), 1992. 2- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001 (ARSIWA). 3- Council Regulation (EU) No 961/2010 of 25 October 2010 on restrictive measures against Iran. 4- Commentaries on the Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC Yearbook II (2), 2001. 5- Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran. 6- EU Council Decision 2010/413/CFSP of 26 July 2010 concerning restrictive measures against Iran. 7- Security Council, Letter dated May 2, 2008 from Alejandro Wolff, Deputy Permanent Representative of the United States of America to the United Nations, to the Chairman of the Security Council Committee, Annex, p. 2, U.N. Doc .S/AC.50/2008/34 (May 13, 2008).
8- S.C. Res. 1803; S.C. Res. 1747; S.C .Res. 1737. S.C. Res. 1929. 9- Treaty on the Functioning of the European :union: (TFEU) 10-U.N. SCOR, 61st Sess., 5612th mtg. at 2, U.N. Doc. S/PV.5612.Dec. 23, 2006.
‫ -5 1- http://khabarfarsi.com/ext/2882351.1391/04/12
Downloaded from jlviews.ir at 10:03 +0430 on Wednesday July 4th 2018