کلیدواژه‌ها = جرم تام
چیستی جرایم ناقص

دوره 18، شماره 61، فروردین 1392، صفحه 33-56

حسین آقایی نیا؛ هادی میرزایی برزی