رابطه سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیریتی در دادگستری شهرستان تهران

نویسندگان

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه میان سکوت سازمانی و سکون‌زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیر در دادگستری شهرستان تهران انجام ‌شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداری شعب مجتمع­های قضایی شهرستان تهران، به‌تعداد 6 هزار نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 نفر تعیین شد. به‌منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه­گیری خوشه‌ای استفاده ‌شد. گردآوری داده­ها از طریق سه پرسش­نامه استاندارد سکوت سازمانی ون­داین (2003)، سکون‌زدگی باردویک (1986) و نظارت و کنترل آنتونی و همکاران (1989) انجام گرفت. داده­های حاصل، با استفاده از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و سکون‌زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیر سکوت سازمانی می­تواند 5/25 درصد از تغییرات متغیر سکون‌زدگی شغلی را تبیین کند؛ بین نظارت مدیر و سکون‌زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی معنادار وجود ندارد و متغیر نظارت مدیر فقط می‌تواند 6/0 درصد از تغییرات متغیر سکون‌زدگی شغلی را تبیین کند که مقدار بسیار ناچیزی است؛ بین سکوت سازمانی کارکنان اداری و نظارت مدیر همبستگی منفی و معنادار وجود دارد؛ و تأثیر متغیّر میانجی یعنی نظارت مدیر در رابطه میان دو متغیّر سکوت سازمانی و سکون‌زدگی شغلی معنادار نیست.
 

کلیدواژه‌ها


الوانی، سیدمهدی (1386)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، چاپ سی‌ام.
    الوانی، سیدمهدی؛ واعظی، رضا و هنرمند، روح‌الله (1394)، «نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت‌سازمانی»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و چهار، شماره هفتاد و نه، صفحات 26-1.
    امیرکبیری، علی‌رضا؛ دانش‌ور پاشاکی، سارا و نوروزیان، آزاده (1398)، «بررسی تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر سکوت‌سازمانی از طریق نقش میانجی تعهد سازمانی در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران»، پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری،شماره 26، صفحات 58-39.
    پورقاسم، آرش؛ آقااحمدی، قربانعلی (1396)، «تأثیر سکوت‌سازمانی و فلات زدگی شغلی بر دل‌بستگی به کار (مطالعه موردی:کارکنان شعب بانک آینده استان تهران)»، دومین کنفرانس بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه.
    پیران‌نژاد، علی؛ داوری، الهه و افخمی، مهدی (1396)، «سکوت‌سازمانی، چالش معاصر مدیریت منابع‌انسانی؛ شناسایی عوامل و پیامدهای آن»، مطالعات رفتار سازمانی، سال ششم، شماره یک، صفحات 176-147.
    جوکار، علی‌اکبر؛ امینی، محمدتقی و صادقی، صادق (1397)، «بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران با سکون‌زدگی شغلی کارکنان در اداره کل آموزش‌وپرورش استان چهارمحال و بختیاری»، مدیریت اقتصاد و حسابداری،سال ششم، شماره دو، صفحات 148-137.
    حضوری، مصطفی و بهادری‌جهرمی (1392)، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی(بررسی مفهوم نظارت)، تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
    دامغانیان، حسین و شهباز، عرفان (1399)، «تأثیر فلات شغلی بر روی سکوت‌سازمانی با نقش میانجی انگیزش شغلی»، مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست‌و‌نهم، شماره نود و هفت، صفحات 68-41.
    رجبی‌فرجاد، حاجیه و علی پورصبحی، فرحناز (1397)، «بررسی رابطه بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی»، مطالعات منابع‌انسانی، سال هشتم، شماره سی، صفحات 68-45.
    زارعی‌متین، حسن؛ طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم (1390)، «سکوت‌سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها»، علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره بیست و یک، صفحات 104-77.
    شریف‌زاده، فتاح؛ ادبی‌فیروزجایی (1387)، «اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی»، مطالعات مدیریت، سال نوزدهم، شماره پنجاه و هشت، صفحات 142-127.
    عنایتی، ترانه؛ عالی پور، علیرضا؛ بزرگ‌نیا حسینی، سیده فاطمه (1397)، «بررسی علل سکوت‌سازمانی در یک سازمان دولتی»، فصلنامه منابع‌انسانی، سال هشتم، شماره بیست و هفت، صفحات 56-43.
    فتحی، ناهید و ذبیح زاده باغلوئی، محمود (1395)، «ارزیﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ تأثیر ﻓﻼت ﺷﻐﻠﯽ در اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن (ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 6) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد»، پژوهش‌نامۀ زﻧﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، سال هفتم، شماره چهار، صفحات 45-23.
    فیاضی، مرضیه و ضیایی، ثریا (1393)، «ﺗﺄﺛﯿﺮ فلات‌زدگی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺘﺎب‌داران»، ﻣﺪیﺮیﺖ ﺗﺤﻮل، سال ششم، شماره یازده، صفحات 91-74.
    کریمیان، محمدوزین (1389)، گامی در مسیر ترمینولوژی نظارت و بازرسی: چیستی، چرایی و چگونگی، چاپ اول، تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
    کلاه‌چیان، محمود و رحمتی‌نیا، روح‌اله (1396)، «تبیین ﭘﺪﻳﺪه ﻓﻼت‌زدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی امنیتی»، پژوهش‌های حفاظتی ـ امنیتی داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ امام حسین علیه‌السلام، سال ششم، شماره دو، صفحات 55-90.
    کمال زاده، حسام‌الدین و لیاقت، فهیمه (1396)، «رابطه هویت‌سازمانی با سکوت‌سازمانی»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و ششم، شماره هشتاد و چهار، صفحات 97-124.
    مباشری، الیاس و بابایی، محمدرضا(1396)، «بررسی رابطه میان فلات ‌شغلی و ترک خدمت در کارکنان پالایشگاه دوم مجتمع‌گاز‌پارس‌جنوبی»، پژوهش‌های مدیریت و حسابداری،شماره سی و هفت، صفحات 52-63.
    محمودیان، حمید؛ ساجدی، علی‌محمد و فقیهی، طاهره‌بیگم (1394)، «نظارت و کنترل از نگاه مدیریتی امام علی‌علیهالسلام»، ره‌یافتی نو در مدیریت‌آموزشی، شماره شش، صفحات 212-191.
    مددنوروزی، علی؛ زارع، علیرضا و شیرالی، رضوان(1395)، «عوامل مؤثر بر ایجاد فلات‌شغلی در اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی ایران»، پژوهش‌و‌برنامه‌ریزی در آموزش عالی،سال بیست و دوم، شماره سه، صفحات 35-19.
    معاونت‌آموزش قوه‌ قضائیه(1387)، آشنایی با وظایف کارکنان اداری(ویژه‌ کلیه‌ی مشاغل اختصاصی دادگستری)، چاپ نخست، جلد یک، قم: انتشارات قضا.
    معاونت‌آموزش قوه‌ قضائیه (1387)، آشنایی با وظایف کارکنان اداری(ویژه‌ کلیه‌ی مشاغل اختصاصی دادگستری)، چاپ نخست، جلد سوم، قم:انتشارات قضا.
    موحدی‌محب، عبدالله؛ جهانگیری، مهری (1395)، «سیستم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی با تأکید بر نهج‌البلاغه»، فصلنامه النهج، شماره چهل و هشت، صفحات 57-43.
    موسوی، سید مهرداد و همکاران (1397)، «بررسی رابطه بین سکوت‌سازمانی با فلات‌زدگی شغلی، سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری»، مدیریت و نوآوری در کسب‌وکار.
    موسوی، نجم الدین؛ فرهیخته، فاطمه؛ وحدتی، حجت و حکاک، محمد (1398)، «شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی رؤسای دادگستری ایران»، پژوهش‌های مدیریت منابع‌انسانی، سال یازده، شماره چهار، صفحات 77-110.
    یاسینی، علی؛ سعادت‌طلب، آیت و شیرعلی، اسماعیل (1394)، «بررسی روابط راه‌بردهای منابع‌انسانی، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده در بین کارکنان قوه‌ی قضائیه»، فصلنامه راه‌برد، سال بیست و چهار، شماره هفتاد و هفت، صفحات 325-307.
Ai-Hua, H., Yang, L., & Guo-Tao, G. (2018). “Abusive supervision and employee silence: The mediating effect of perceptions of organizational politics and the moderating effect of LMX”. International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, 3(1), 19-27.
Aylsworth, J. (2008), “change in the workplace: organizational silence can be dangerous, organizational Psychology examiner”, www.examiner.com.
Bardwick, J.M. (1986). The plateauing trap. Toronto: Bantam Books.
Beheshtifar M., Borhani H., Moghadam M. N. (2012). “Destructive Role of Employee Silence in Organizational Success”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(11), 275-282.
Donaghey, J., Cullinane, N., Dundon, T., Wilkinson, A., (2011). “Reconceptualising Employee Silence: Problems and Prognosis”, Work, Employment and Society, 25:1, 51-67.
Fapohunda, Tinuke. M. (2018). “Organizational Silence: Predictors and Consequences among University Academic”, International Journal for Research in Social Science and Humanities Research,2(5), 83-103.
Gulluce, Ali Caglar and Erkilic, Eren. (2016). “Analysis of Organizational Silence Attitudes of Hotel Operations’ Employees by Structural Equation Model: Examplary of Rize Province”, European Scientific Journal,12(19), 9-31.
Jaweria Khalid & Jaleel Ahmed (2015): “Perceived organizational politics and employee silence: supervisor trust as a moderator”, Journal of the Asia Pacific Economy.
Lee, P. C. B. (2003). “Going beyond career plateau: using professional plateau to account for work outcomes”. Journal Management Development, 22(6), 538-551.
Lentz, E. (٢٠٠٤). The link between the career plateau and mentoring addressing the empirical gap. (Unpublished thesis).University of South Florida.
Mohamed Anuar. M.; Omar, kh., Mohd Salleh, A. M. Yadi Yaakop. A.; (2014). “Career Plateauing: Is It Still A Matter of Concern?”, Mediterranean Journal of Social Sciences,5(7),224-230.
Robbins, Stephen.P. (1990). “Organization Theory: Structure, Designs and Applications”. Third Edition, Prentice - Hall International, Inc.
Shakiladevi, A.R. Basariya, Rabiyathul(2018), “Impact of Career Plateau on Employees Attitude and Behaviour”, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 9(6),813-819.
Van–Dyne, L., Ang, S., & Botero, C. (2003). “Conceptualizing employee silence and employee voice as multi dimensional constructs”. Journal of Management.
Wei-Ning Yang, Karen Niven, Sheena Johnson (2018). “That's not what I signed up for! A longitudinal investigation of the impact of unmet expectation and age in the relation between career plateau and job attitudes”. Journal of Vocational Behavior. Volume 107, August 2018, Pages 71-85.
Wei-Ning Yang, Karen Niven, Sheena Johnson (2019). “Career plateau: A review of 40 years of research”. Journal of Vocational Behavior. Volume 110, Part B, February 2019, Pages286-302.
Wickramasinghe Vathsala, Jayaweera Mayura, (2010),"Impact of career plateau and supervisory support on career satisfaction", Career Development International, Vol. 15 Iss6 pp.544 – 561.