کاربرد ضابطه تناسب صدمات استخوان و میزان جبران خسارت در ارش؛ از تعیین توسط متخصص تا تطبیق و حکم توسط قاضی

نویسندگان

1 دانشگاه آیت الله حائری (ره)، میبد

2 دانشگاه تهران

چکیده

مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته‌بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می‌تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق‌تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می‌باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد

کلیدواژه‌ها


1. Ibn Manzoor, Abu al-Fadl, Jamal al-Din, Muhammad ibn Makram. (1414). Arabic Language, 15 volumes, third, Beirut: Dar Al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution - Dar Sader.
2. Isfahani, Hussein bin Muhammad Ragheb. (1412). Vocabulary of Quranic words, in one volume, first, Lebanon-Syria: Dar Al-Alam - Al-Dar Al-Shamiya.
3. Alami Harandi et al., Bahador. (1392). Textbook of Orthopedics and Fractures, one volume, first, Tehran: Andisheh Rafi Publishing.
4. Great Plain, Ahmad. (1392). "Acute hematogenous osteomyelitis in children: a study of hangover in Ahvaz hospitals", Iranian Journal of Bone and Joint Surgery, Spring, Volume 11, Number 2.
5. Zanjani, Abbas Ali Amid. (1421). Political Jurisprudence (Amid), 3 volumes, fourth, Tehran: Amir Kabir Publications.
6. Sarikhani, Adel, Shakir, Mohammad Hossein, Mousavi, Seyed Ibrahim, (1398). "Bone Fracture Redemption Criterion", Judicial Law Perspectives Quarterly, Volume 24, Number 86.
7. Shaker, Mohammad Hussein, Bai, Hossein Ali. (1395). "Comparative study of bone dislocation rule in jurisprudence and subject law", Quarterly Journal of Medical Jurisprudence, Fall and Winter, Year 8, No. 82 and 82.
8. Abdoltifti, Abbas, et al. (1393). "A case report of fibula bone deformity plastic", Journal of Knowledge and Health, Winter, Volume 9, Number 4.
9. Andalib Hamedani, Mohammad, Sotoudeh, Hamid. (1391). "The Taste of Sharia Research in Validation and Efficiency", Ahl al-Bayt (PBUH) Jurisprudence Magazine, Summer and Autumn, No. 70 and 71.
10. Fayumi, Ahmad bin Muhammad Muqari. (Without). Al-Misbah Al-Munir in Gharib Al-Sharh Al-Kabir for Rafi'i, in one volume, first, Qom: Dar Al-Razi Publications.
11. Reading, Mohsen. (1383). Tafsir Noor, 11th, Tehran: Cultural Center for Lessons from the Quran.
12. Katozian, Nasser, (1376). "The place of Islamic law in the legal order", Legal Journal of Justice, Autumn, No. 21.
13. Wasiti, Zubaydi, Hanafi, Moheb al-Din, Sayyid Muhammad Murtaza Husseini. (1414). The Crown of the Bride from the Jewel of the Dictionary, 20 volumes, first, Beirut-Lebanon: House of Thought for Printing, Publishing and Distribution.