مسائل و تبعات حقوقی بانکداری سایه

نویسندگان

1 دانشگاه مفید قم

2 دانشگاه تهران

چکیده

بانکداری سایه؛ به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری، در عین اینکه بخش جدایی‌ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک‌ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می‌گردد. از همین جهت، رشد آن باعث شکل‌گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات‌گذار شده که منتهی به نگرانی‌هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه‌گذاری تضمین نشده می‌گردد. چرا که امتداد شرایط خاص مربوط به بانکداری سایه می‌تواند بازار رسمی را محدودتر، و بر تغییر در ثبات مالی و نحوه نظارت بر بخش‌های پولی اثر گذارد. بدیهی است به جهت پیوستگی بازارهای پولی و بانکی و بازارهای سرمایه، بانکداری سایه می‌تواند بازارهای رسمی و تحت نظارتِ پولی و مالی را توأمان دچار بحران سازد. لذا تبعات این امر در عین اینکه متوجه سرمایه‌گذاران است، مسؤولیت نهادهای تنظیم‌کننده در بازارهای پولی و مالی را نیز هدف قرار داده و مستلزم تقویت ابزارهای حقوقی در بازار باواسطه و بی‌واسطه می‌باشد. پس، با توجه به مبانی حقوق اقتصادی، مسائل مهم بانکداری سایه را از حیث تفکیک بازار پولی باواسطه و بی‌واسطه و بسترهای قانونی و مصداقی بانکداری سایه در ایران بررسی نموده و با امعان نظر به مزایا و چالش‌های این موضوع، آثار حقوق اقتصادی آن را تحلیل خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها


- Ağırman, Ensar, Murat Serçemeli, & Muhammet Özcan (2013). “Shadow banking: an overview”, 9th Iberian International Business Conference.
- Alhusen, Sophia (2016). “Which Factors drive Shadow Banking?: an Empirical Study” Available at: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2442598
- Duca, John V (2014). “How Capital Regulation and Other Factors Drive the Role of Shadow Banking in Funding Short-Term Business Credit”, Journal of Banking & Finance.
- Fein, L. Melanie (2013). “The Shadow Banking Charade”, Available at: https://ssrn.com/abstract=2218812
- FSB (2011). Shadow banking: scoping the issues A Background Note of the Financial Stability Board, Financial Stability Board.
- Girasa, Roy J. (2016) Shadow Banking: The Rise, Risks, and Rewards of Non-Bank Financial Services, Palgrave Macmillan.
- Lemma, Valerio (2016). The Shadow Banking System: Creating Transparency in the Financial Markets, Palgrave Macmillan.
- Malatesta, abrizio, Masciantonio & Andrea Zaghini, (2016). “The Shadow Banking System in the Euro Area: Definitions, Key Features and the Funding of Firms”, Italian Economic Journal, 2: 217.
- Mehrling, Perry & Pozsar, Zoltan & Sweeney, James & Neilson, Daniel H., Bagehot (2013). “Was a Shadow Banker: Shadow Banking, Central Banking, and the Future of Global Finance” Available at: https://ssrn.com/abstract=2232016
- Moe, Thorvald Grung (2012). “Shadow Banking and the Limits of Central Bank Liquidity Support: How to Achieve a Better Balance between Global and Official Liquidity”, Levy Economics Institute of Bard College Working Paper, No. 712.
- Moe, Thorvald Grung (2014). “Shadow Banking: Policy Challenges for Central Banks”, Levy Economics Institute of Bard College Working Paper, No. 802. Available at: https://ssrn.com/abstract=2439886
- Noeth, B. J., & Wolla, S. A. (2012). “Traditional versus shadow banking” Economic Education Group of the Federal Reserve Bank of St. Louis.
- Oricchio, Gianluca, Crovetto, Andrea, Lugaresi, Sergio & Fontana, Stefano (2017). SME Funding: The Role of Shadow Banking and Alternative Funding Options, Palgrave Macmillan.
- Pacces, Alessio M. & Nabilou Hossein (2017). “The Law and Economics of Shadow Banking”, European Corporate Governance Institute (ECGI) - Law Working Paper, No. 339.
- Pozsar, Zoltan (2016). “Shadow Banking: The Money View”, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2476415
- Schwarcz, L. Steven (2016). “shadow banking financial risk and regulation in china and other developing countries”, Available at: https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/3694